• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beştepe

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
38 18-09-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2020-09-18  
37 18-09-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind punerea la dispozitie a imobilului situat in localitatea Baltenii de Jos, comuna Bestepe, avand nr. cadastral si carte funciara 30251, in vederea implementarii proiectului ”Imbunatatirea conditiilor hidrologice in habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversitatii si a resurselor halieutice – Complexele Lacustre Gorgova – Uzlina, Rosu – Puiu” - -   - -
36 18-09-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului operativ de actiune al comunei Bestepe, pe timpul iernii 2020 – 2021 - -   - -
35 14-08-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat pentru anul fiscal 2019 - 2020 de Asociației de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița da 2020-08-14   -
34 14-08-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
33 14-08-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general de lucrari, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare corp A si corp B, a Scolii Gimnaziale cu clasele I – VIII, comuna Bestepe, judetul Tulcea’’, la finalizarea lucrarilor de executie - -   - -
32 14-08-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ Social prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunei Bestepe da 2020-08-14   -
31 21-07-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020 - -   - -
30 21-07-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind actualizarea Nomenclatorului stradal al satului Beștepe, reședinta de comuna și al satelor componente, Băltenii de Sus si Băltenii de Jos, al comunei Beștepe - -   - -
29 03-06-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2020-06-03   -
28 03-06-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati de lemn de foc pentru Scoala Gimnaziala Bestepe, parohiilor din comuna Bestepe si pentru Cabinetul medicului de familie - -   - -
27 03-06-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL cu suma de 50000 Iei da 2020-06-03   -
26 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea cuantumului de burse scolare, acordate elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, din comuna Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2019 -2020 - -   - -
25 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2020, a SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL, conform Ordinului nr. 3818/2019 da 2020-05-11   -
24 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea indicatorilor de performanta realizati anul 2019 de SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL - -   - -
23 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind completarea si actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
22 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Pentru modificare HCL nr. 8/ 30.01.2020 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. da 2020-05-11   -
21 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; pentru modificarea art. 26 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bestepe- la Hotărârea Consiliului Local Bestepenr. 66/31.10.2019 da 2020-05-11   -
20 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG173300961/ 02.10.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720AN00021623800406/ 25.08.2017 ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BEȘTEPE ȘI EXTINDERE SURSĂ DE APĂ ÎN COMUNA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA da 2020-05-11   -
19 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea blocurilor fizice, prin realocare, din Contractul de concesiune nr. 1092/8.05.2013, incheiat intre UAT Bestepe si Asociatia crescatorilor de animale Bestepe da 2020-05-11   -
18 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2020-05-11   -
17 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2020 da 2020-05-11   -
16 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Regulamentului si Caietul de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea da 2020-05-11   -
15 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a unor creante pentru contribuabili, persoane fizice, din comuna Bestepe, judetul Tulcea - -   - -
14 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea situatiei finaciare anuale si repartizarea beneficiilor realizate de S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. in anul 2019 - -   - -
13 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 17 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Bestepe situate in tarlaua 30, parcela 314 ,in vederea construirii de locuinte proprietate personala da 2020-05-11   -
12 11-05-2020 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind vanzarea prin prin licitatie publica, a imobilelor - terenuri intravilan, situate in Tarla 98, A 2516 apartinand domeniul privat al comunei Bestepe da 2020-05-11   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină