• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beştepe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 38/08-07-2020 Proiect iluminat public 14-07-2020 -
HCL 37/08-07-2020 majorare capital SC SERVICII 14-07-2020 -
HCL 36/08-07-2020 HCL rectificare buget 2020 14-07-2020 -
HCL 35/27-05-2020 Pentru modificare HCL nr. 8/ 30.01.2020 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE S.R.L. 02-06-2020 -
HCL 34/27-05-2020 Privind aprobarea Regulamentului si Caietul de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea 02-06-2020 -
HCL 33/27-05-2020 Privind actualizarea blocurilor fizice, prin realocare, din Contractul de concesiune nr. 1092/8.05.2013, încheiat între UAT Beştepe şi Asociaţia crescătorilor de animale Beştepe 31-05-2020 -
HCL 32/27-05-2020 Aprobarea indicatorilor de performanţă realizaţi anul 2019 de SC SERVICII PUBLICE BEŞTEPE SRL 02-06-2020 -
HCL 31/27-05-2020 Privind aprobarea situaţiei financiare anuale şi repartizarea beneficiilor realizate de S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. În anul 2019 02-06-2020 -
HCL 30/27-05-2020 Privind vânzarea prin licitatie publica a unui număr de 17 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Beștepe situate in tarlaua 30, parcela 314 ,in vederea construirii de locuințe proprietate personala 02-06-2020 -
HCL 29/27-05-2020 Privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 17 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Bestepe situate in tarlaua 30, parcela 314 ,in vederea construirii de locuinte proprietate personala 02-06-2020 -
HCL 28/27-05-2020 Vânzarea prin prin licitaţie publică, a imobilelor - terenuri intravilan, situate în Tarla 98, A 2516 aparţinând domeniul privat al comunei Beştepe 02-06-2020 -
HCL 27/27-05-2020 Privind completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Beştepe, judeţul Tulcea 02-06-2020 -
HCL 26/27-05-2020 Pentru modificarea art. 26 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bestepe- la Hotărârea Consiliului Local Bestepenr. 66/31.10.2019 02-06-2020 -
HCL 25/27-05-2020 Privind aprobarea cuantumului de burse scolare, acordate elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, din comuna Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2019 -2020 02-06-2020 -
HCL 24/27-05-2020 privind aprobarea scăderii din evidentele fiscale a unor creanțe pentru contribuabili, persoane fizice, din comuna Beștepe, județul Tulcea 02-06-2020 -
HCL 23/27-05-2020 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG173300961/ 02.10.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720AN00021623800406/ 25.08.2017 02-06-2020 -
HCL 22/27-05-2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2020 02-06-2020 -
HCL 21/27-05-2020 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea 02-06-2020 -
HCL 20/09-04-2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Bestepe 20-04-2020 -
HCL 19/09-04-2020 Privind incetarea Contractului de concesiune nr. 34 din 12.07.2017, pentru terenul în suprafaţă de 2.171 mp, situat în intravilanul localitatii Balteni de Sus, comuna Bestepe, judetul Tulcea 20-04-2020 -
HCL 18/09-04-2020 Privind inregistrarea comunei Bestepe in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactia on-line 20-04-2020 -
HCL 17/09-04-2020 Privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al comunei Bestepe, județul Tulcea, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 20-04-2020 -
HCL 16/20-02-2020 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beștepe 28-02-2020 -
HCL 15/20-02-2020 Privind revocarea parțiala a HCL nr. 70/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 28-02-2020
HCL 14/20-02-2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2019 28-02-2020 -
HCL 13/20-02-2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe 28-02-2020 -
HCL 12/20-02-2020 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2020 28-02-2020 -
HCL 11/30-01-2020 Privind aprobarea recunoasterii limitelor administrativ - teritoriale dintre UAT Bestepe si UAT Nufaru 08-02-2020 -
HCL 10/30-01-2020 Privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea 08-02-2020 -
HCL 9/30-01-2020 Privind delegarea gestiunii către S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL , a sistemului de alimentare cu apa în localitatea Băltenii de Jos 08-02-2020 -
HCL 8/30-01-2020 Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 08-02-2020 -
HCL 7/30-01-2020 Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019 08-02-2020 -
HCL 6/30-01-2020 Privind aprobarea modului de întocmire si ţinere a Registrului agricol 08-02-2020 -
HCL 5/30-01-2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan conform PUZ, aprobat prin HCL nr. 55/31.08.2010 08-02-2020 -
HCL 4/30-01-2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan în suprafața totala de 200 mp, 08-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 de aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Beștepe 08-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 Privind completarea inventarului domeniului public al comunei Beștepe , județul Tulcea 08-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 Privind aprobarea funcționarii rețelei școlare, pentru anul școlar 2020 – 2021, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea 08-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină