Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunț elaborare plan
    Privind elaborarea planului CONSTRUIRE CĂSUŢE DE VACANŢĂ, FOIŞOR, PISCINE ŞI ÎMPREJMUIRE.
    Primăria comunei Beştepe, anunţa intenţia de elaborarea planului CONSTRUIRE CĂSUŢE DE VACANŢĂ, FOIŞOR, PISCINE ŞI ÎMPREJMUIRE, pentru NICULACHE GHEORGHE, titular al planului.
    În temeiul art. 25 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr.22 din 18 .03.2011, în perioada 15.05 -2024-29.05.2024, publicul poate să consulte şi să-şi exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor CONSTRUIRE CĂSUŢE DE VACANŢĂ, FOIŞOR, PISCINE ŞI ÎMPREJMUIRE, la sediul Primăriei comunei Beştepe, în intervalul orar destinat preluării documentelor.
   Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Grigoraș Gherghina - Compartimentul Urbanism, telefon 0240/545334 e-mail: primaria.bestepe@yahoo.com.
   Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat în intervalul 29.05.2024-07.06.2024 pe paginile de internet: www.primaria-bestepe.ro.
data: 15-05-2024   utilizator: 77
ANUNŢ DE PARTICIPARE
      SESIUNEA A I - A   atribuirea contractelor de  finanţare nerambursabilă  pentru activităţi nonprofit de interes local (proiecte, culturale, sportive, de educaţie civică şi de tineret).

anunt-licitatie-cultura-2024.doc  (38,00 KB)  data: 15-05-2024   utilizator: 77  
DISPOZITIA NR. 89
Privind delimitarea secțiilor de votare, pentru alegerile Parlamentul European si pentru alegerea autorităților administrației publice locale
din data de 9 iunie 2024, UAT Bestepe, județul Tulcea.

dispozitia 89 delimitare sectii.pdf  (180,66 KB)  data: 14-05-2024   utilizator: 77  
D I S P O Z I T I A NR. 88
Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral din comuna Bestepe, pentru alegerile Parlamentul European si pentru alegerea autorităților administrației publice locale

dispozitie 88 afisaj electoral.pdf  (161,96 KB)  data: 14-05-2024   utilizator: 77  
ANUNT SELECTIE DOSARE
 
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE CONDUCATOR/MECANIC UTILAJ GREU ORGANIZAT IN PERIOADA 20- 22 MAI 2024
 
 
 
 
Având în vedere prevederile art. 37 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectiei dosarelor:

 | Nr. crt. | Codul candidatului | Funcţia pentru care candidează   | Rezultatul selectiei dosarelor Admis/respins | Motivul respingerii |   | 2727 | Mecanic/conducator utilaj greu | admis | -
 
 
 
  • Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
  • Afişat astăzi 14.05.2024 ora 10 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
 
 
Secretar: Pavel Liliana
 
 
data: 14-05-2024   utilizator: 160
Informare cu privire la unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide
Informare cu privire la protectia familiilor de albine.pdf  (198,77 KB)  data: 13-05-2024   utilizator: 1  
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR.8 BEŞTEPE - JUDEȚUL TULCEA
Tragerea la sorti și stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot .

proces verbal tragere la sorti.pdf  (368,82 KB)  data: 11-05-2024   utilizator: 77  
Procesul verbal al Biroului electoral de circumscripție nr. 8 Beștepe
Listele cu  rămânerea definitivă a următoarelor candidaturi pentru funcția de primar si funcţiile de consilieri locali ai comunei Beștepe, la alegerile locale din 9 iunie 2024.

proces verbal candidaturi definitive 2024.pdf  (1,06 MB)  data: 08-05-2024   utilizator: 77  
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR.8 BEŞTEPE
Depunere candidaturi SOS Romania.
Hotărâri și procese verbale ale Biroului electoral de circumscripție nr. 8 Beștepe

3--proces-verbal-DE-AFIŞARE-propuneri-candidaturi -1-.pdf  (214,63 KB)  data: 27-04-2024   utilizator: 77  
HOT- 7 acceptare Primar SOS.pdf  (338,73 KB)  data: 27-04-2024   utilizator: 77  
HOT- 8 SOS CL.pdf  (341,66 KB)  data: 27-04-2024   utilizator: 77  
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR.8 BEŞTEPE
Depunere candidaturi PSD.
Hotărâri și procese verbale ale Biroului electoral de circumscripție nr. 8 Beștepe

3--proces-verbal-DE-AFIŞARE-propuneri-candidaturi_PSD.pdf  (214,61 KB)  data: 26-04-2024   utilizator: 77  
HOT- 5 acceptare Primar PSD.pdf  (338,16 KB)  data: 26-04-2024   utilizator: 77  
HOT- 6 PSD CL.pdf  (345,37 KB)  data: 26-04-2024   utilizator: 77  
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR.8 BEŞTEPE
Depunere candidaturi PMP.
Hotărâri și procese verbale ale Biroului electoral de circumscripție nr. 8 Beștepe

3--proces-verbal-DE-AFIŞARE-propuneri-candidaturi.pdf  (215,74 KB)  data: 24-04-2024   utilizator: 77  
HOT- 3 acceptare Primar PMP.pdf  (339,79 KB)  data: 24-04-2024   utilizator: 77  
HOT- 4 PMP CL.pdf  (345,41 KB)  data: 24-04-2024   utilizator: 77  
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ nr. 8 BEŞTEPE, judeţul Tulcea
Depunere candidaturi PNL.
Hotărâri și procese verbale ale Biroului electoral de circumscripție nr. 8 Beștepe.

PV completare BEC Bestepe.pdf  (358,84 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 77  
HOT- acceptare CL.pdf  (467,02 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 77  
HOT- acceptare Primar.pdf  (460,12 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 77  
3--proces-verbal-DE-AFIŞARE-propuneri-candidaturi.pdf  (333,91 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 77  
ANUNT CONCURS
 

ANUNȚ

       Primăria Comunei  Beştepe, cu sediul în localitatea Beştepe, strada Tulcei, nr.  76 , jud.Tulcea, email primaria.bestepe@yahoo.com , tel. 0240545334,  organizează concurs  conform HG nr.1336/2022, pentru ocuparea funcției  contractuale de executie vacante  de:

- mecanic/ conducator utilaj greu, studii generale/medii, in cadrul Serviciului Voluntar al Situaţiilor de Urgentă, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână, durata nedeterminata  -1 post;

     Concursul se va desfășura  în trei etape succesive  la sediul Primăriei Comunei Beştepe astfel:

Selecția dosarelor: 14 mai 2024
Proba practică – 20 mai 2024 - ora 9.00 
Proba interviu – 24 mai 2024- ora 9.00
 
    Pentru participarea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
b) Condiții specifice:

Conform art. 542, alin (1) si (2) din OUG 57/2019: „(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:
    a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
    e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
    f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.
    (2) Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.”
- Pentru postul de mecanic/ conducator utilaj greu:

              -    certificat de absolvire curs conducător utilaj greu
              -    permis de conducere categoria C;
 
       Conform art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022, comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei, rezultatul final al concursului se va afisa in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor la proba interviu.
       Conform art. 53 din HG nr. 1336/2022, după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practica și proba interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise,  probei practice și a probei interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații care au fost declarați admiși  la etapa precedentă.
    Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Primăriei Comunei  Beştepe  în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului, respectiv  până la data de 10.05.2024, ora 16.00, persoana de contact Pavel Liliana.

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente (conform art. 35 din HG 1336/2022):
   “ a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
    h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
    i) curriculum vitae, model comun european.
    (2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
    (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
    (5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
    (6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
    (7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
    (8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
    (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
    (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
    (11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.”
 
    Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei   Beştepe, telefon 0240545334, de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

 


fisa post mecanic utilaj.docx  (24,45 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 160  
Formular inscriere la concurs.docx  (14,57 KB)  data: 22-04-2024   utilizator: 160  
Biroul Electoral de circumscripție Comunală nr.8 Beștepe.
Procesul verbal de completare al Biroului Electoral de circumscripție Comunală nr.8 Beștepe.

pv completare BEC Bestepe.pdf  (2,26 MB)  data: 19-04-2024   utilizator: 77  
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
Hotărâre nr.7 privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la Birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2024.

hot_7_bec.pdf  (7,93 MB)  data: 18-04-2024   utilizator: 77  
Perioada depunere candidaturi: 16-30 aprilie 2024
În conformitate cu prevederile HG nr. 199/2024, Anexă, poziția nr. 53 și poziția nr. 88, candidaturile pentru funcția de primar și pentru funcția de consilier local  se depun în perioada 16-30 aprilie 2024 
data: 18-04-2024   utilizator: 1
extras din circulara privind împlinirea termenelor legale și funcționarea birourilor electorale
ART IV – De regulă, orice comunicare cu terții (sau cu publicul) a biroului și accesul la informațiile de interes public se realizează prin telefon sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare   ( e-mail, WhatsApp, etc), conform art.13 alin(1) teza finala din Hotararea BEC nr.1H/ 20.03.2024 privind Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile din 9 iunie 2024. 
data: 17-04-2024   utilizator: 1
Ajutor minimis pentru crescătorii de porci
Termen limita depuneri cereri: 30iunie 2024

ajutor_minimis_formular cerere.pdf  (85,08 KB)  data: 15-04-2024   utilizator: 1  
În perioada aprilie-mai 2024 se vor desfășura acțiuni de evaluare a speciilor de animale strict protejate
actiuni evaluare specii strict protejate 2024.pdf  (300,77 KB)  data: 12-04-2024   utilizator: 1  
Material informativ privind o serie de informații necesare candidaților la alegerile din 9 iunie 2024
   Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează competitorii electorali care doresc să participe la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi/sau la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 9 iunie 2024 că, începând cu data de 25 martie a.c., a demarat procedura de înregistrare a mandatarilor financiari coordonatori desemnaţi, în vederea atribuirii codurilor unice de identificare.

>>> Autoritatea electorală permanentă (www.roaep.ro)

>>> Departamentul de Control al Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale (www.finantarepartide.ro)


Afis informare candidati.pdf  (418,91 KB)  data: 11-04-2024   utilizator: 1  
Lucrări construcție Anexa Depozitare
Nr.autorizatie:2/33/1667 din 25.03.2024
Descriere:CONSTRUIRE ANEXA DEPOZITARE –PARTER
-         POT=35%
-         CUT=0,7
-         Retragerile fata de limitele de proprietate= 3,8 m; 2,0 m
-         Suprafata Ac si Ad= 150 mp
-         Regim de inaltime-P
-         înalțimea constructiei:4,80 m

FATADE ANEXA DEPOZITARE.pdf  (4,51 MB)  data: 03-04-2024   utilizator: 77  
LUCRARI DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA STATIE DE EPURARE
Nr.autorizatie:1/33/970 din 26.02.2024. Descriere: LUCRARI DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA STATIE DE EPURARE DIN LOCALITATEA BESTEPE,JUDETUL TULCEA.
A fost obtinut Avizul  Directiei Judetene pentru Cultura Tulcea, a fost obtinut Avizul Agentiei de Protectie a Mediului Tulcea, a fost obtinut Avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

plan de situatie retele electrice.pdf  (1,24 MB)  data: 22-03-2024   utilizator: 77  
Spune STOP incendiilor de vegetație uscată
Spune STOP incendiilor de vegetație uscată
 Arderile necontrolate reprezintă un pericol major pentru viața cetățenilor și pot afecta gospodării, construcții, rețele electrice, păduri și animale.
 Pentru preîntâmpinarea unor situații care pot duce la izbucnirea incendiilor de vegetație uscată, vă recomandăm:
- Să nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu;
- Supravegheați copiii pentru a preveni jocul acestora cu focul;
- Nu aruncați la întâmplare resturi de țigări și chibrituri aprinse;
Vă reamintim că este interzisă incendierea resturilor vegetale în scopul igienizării terenurilor agricole, această acțiune fiind sancționată prin lege.
 Curățarea terenurilor prin incendiere nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate.
data: 21-03-2024   utilizator: 1
APIA - solicitare viza anuală pentru renta viageră
Pentru obținerea rentei viagere aferente anului 2023, APIA solicită viza anuală. Termen limită: 31-08-2024

RENTA VIAGERA IN ANUL 2024.pdf  (421,12 KB)  data: 06-03-2024   utilizator: 1  
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE - Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum
program sustinere productie cartofi.pdf  (1,16 MB)  data: 05-03-2024   utilizator: 1  
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
Conform OUG195/2005 privind protecţia mediului  vă aducem la cunoştinţă urmatoarele:
Art. 96 (1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarei prevederi legale:
 - obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

informareOUG195.pdf  (148,27 KB)  data: 01-03-2024   utilizator: 1  
ARBDD - măsuri care se impun în vederea situației create de creșterea alarmantă a numărului de șacali din Delta Dunării
masuri daune sacali.pdf  (115,56 KB)  data: 17-01-2024   utilizator: 1  
INFORMARE TRICHINELOZĂ
   Oamenii, dar și animalele domestice și sălbatice, pot fi infectate și devin astfel purtători. Porcii domestici, mistreții, urșii, rozătoarele și caii sunt animale-rezervor de paraziți.
 
   Infestarea cu Trichinella spp. apare la nivel mondial, cel mai frecvent în regiunile cu climă temperată.
 
   Pe plan mondial, apar în fiecare an aproximativ 10.000 de infestări umane. Factorii culturali precum gastronomiile tradiționale pe bază de carne sau produse derivate din carne crudă sau insuficient preparată termic au rol important în epidemiologia bolii.

informare trichineloza.doc  (48,50 KB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
afis campanie.pdf  (1,19 MB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate