• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beştepe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 68/09-11-2023 privind privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației ” I m a single dog” 18-11-2023    - -
HCL 67/09-11-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bestepe, judeţul Tulcea, începând cu 1 ianuarie 2024. 18-11-2023    - -
HCL 66/09-11-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bestepe, judeţul Tulcea, începând cu luna noiembrie 2023. 18-11-2023    - -
HCL 65/09-11-2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “INFIINTARE CAPACITATI PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE PENTRU CONSUM PROPRIU IN COMUNA BESTEPE, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin Fondul pentru Mediu(FM) in cadrul Programului 1- Surse regenerabile de energie si stocarea energiei. 18-11-2023    - -
HCL 64/09-11-2023 privind închirierea suprafetei de 51,8 ha, pajiște comunala prin atribuire directă, aflata în proprietatea privată a Comunei Bestepe, judetul Tulcea 18-11-2023    - -
HCL 63/09-11-2023 privind incetarea Contractului de închirierea pajiștilor din localitatea Baltenii de Jos cu nr. 3/5.05.2023, incheiat cu Asociatia crescatorilor de animale Mihai Contolencu si scutirea la plata impozitului pe teren. 18-11-2023    - -
HCL 62/09-11-2023 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr. 32 din 13.11.2018 , incheiat intre Comuna Bestepe si SC AGROEXIM GRUP SRL . 18-11-2023    - -
HCL 61/09-11-2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea proiectului ”EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE, SUPLIMENTARE SURSA DE APA SI ECHIPARE RETEA DE DISTRIBUTIE CU CAMINE DE VANE SI HIDRANTI, IN COMUNA BESTEPE” 18-11-2023    - -
HCL 60/09-11-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL 18-11-2023    - -
HCL 59/09-11-2023 privind privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe si lista obiectivelor de investitii pentru anul 2023 18-11-2023    - -
HCL 58/12-10-2023 privind incetarea dreptului de folosința asupra unor terenuri atribuite in baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe. 21-10-2023    - -
HCL 57/12-10-2023 Privind alegerea președintelui de ședință 21-10-2023    - -
HCL 56/12-10-2023 privind actualizarea unor poziții din inventarul domeniului public al comunei Bestepe , judetul Tulcea 21-10-2023    - -
HCL 55/12-10-2023 privind aprobarea Planului operativ de acțiune al comunei Bestepe, pe timpul iernii 2023 – 2024. 21-10-2023    - -
HCL 54/12-10-2023 privind darea in folosinta gratuita catre SC Enel Distributie Dobrogea SA a suprafetei de 0,52 m.p., aparținand UAT Beștepe, sat Băltenii de Sus, in vederea realizării investiției ” RACORDAREA LA RETEUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM, LOCUINTA- LOC. BALTENII DE SUS, si amplasării a unui stâlp de energie electrica. 21-10-2023    - -
HCL 53/12-10-2023 privind atribuirea in folosința gratuită a unei suprafețe totale de 1810 m.p teren aflat in proprietatea comunei Bestepe , catre E-Distributie Dobrogea S.A. Constanta , necesar pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice 21-10-2023    - -
HCL 52/28-09-2023 privind actualizarea unor poziții din inventarul domeniului public al comunei Beștepe , judetul Tulcea. 07-10-2023    - -
HCL 51/28-09-2023 privind concesionarea prin prin licitatie publica, a imobilului - teren extravilan, situat in Localitatea Băltenii de Sus, Tarla 34, Tarla P376, aparținand domeniul privat al comunei Beștepe 07-10-2023    - -
HCL 50/28-09-2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru obiectivul de investitii, “CONSTRUIRE CASUTE DE TIP CAMPING, BUNGALOW SI IMPREJMUIRE TEREN”, in satul Băltenii de Sus, comuna Beștepe, județul Tulcea. 07-10-2023    - -
HCL 49/28-09-2023 privind aprobarea inființării si delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI BESTEPE,Județul TULCEA, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al COMUNEI BESTEPE, Județul TULCEA, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata 07-10-2023    - -
HCL 48/31-08-2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru perioada 2023 – 2029 09-09-2023    - -
HCL 47/31-08-2023 privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cartea Funciara si nr. cadastral 34192, comuna Bestepe, judetul Tulcea 09-09-2023    - -
HCL 46/31-08-2023 privind actualizarea unor pozitii din inventarul domeniului public al comunei Bestepe , judetul Tulcea. 09-09-2023    - -
HCL 45/31-08-2023 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2023 09-09-2023    - -
HCL 44/22-08-2023 privind sustinerea financiara a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investitiei in termen si actualizarea indicatorilor economici ,pentru obiectivul de investitie ”MODERNIZARE STRAZI ÎN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE ȘI BĂLTENII DE SUS’’ 31-08-2023    - -
HCL 43/20-07-2023 privind alegerea președintelui de ședință. 29-07-2023    - -
HCL 42/20-07-2023 privind activitatea desfasurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2023 29-07-2023    - -
HCL 41/20-07-2023 privind delegarea serviciului de canalizare al localității Beștepe către SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL , prin incheierea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare nr. 21/16.12.2021 29-07-2023    - -
HCL 40/20-07-2023 privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Beștepe a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați. 29-07-2023    - -
HCL 39/20-07-2023 privind privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Bestepe în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat “Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 29-07-2023    - -
HCL 38/29-06-2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru obiectivul de investiții, „ CONSTRUIREA ȘI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL (CAMIN CULTURAL), LOCALITATEA BESTEPE, COMUNA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA 08-07-2023    - -
HCL 37/29-06-2023 privind darea in administrare la SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL a Obiectivului de investitii ,, Extindere sursa de apa in comuna Bestepe , judetul Tulcea 08-07-2023    - -
HCL 36/29-06-2023 privind Privind aprobarea Ghidului Solicitantului si a comisiei de selectie si evaluare privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la Bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege,care isi desfasoara activitatea in comuna Bestepe si Activitatilor non profit de interes local 08-07-2023    - -
HCL 35/29-06-2023 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2023 08-07-2023    - -
HCL 34/26-06-2023 aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA BESTEPE, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C3- Managementul deseurilor, Investitia I1, Subinvestitia I1.A 05-07-2023    - -
HCL 33/26-06-2023 privind domeniul privat al comunei Beştepe in domeniul public al comunei Beştepe a unui teren având categoria de folosinţă păşune, și schimbarea categoriei de folosință in curți construcții 05-07-2023    - -
HCL 32/30-05-2023 privind depunerea de către UAT Județul Tulcea, a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea”, în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație 08-06-2023    - -
HCL 31/30-05-2023 privind aprobarea indicatorilor de performanță realizați in anul 2022 de SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL. 08-06-2023    - -
HCL 30/30-05-2023 privind aprobarea situației finaciare anuală a S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. pentru anul 2022. 08-06-2023    - -
HCL 29/16-05-2023 privind includerea teritoriului comunei Bestepe la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația „G.A.L OAMENII DELTEI” pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027. 25-05-2023    - -
HCL 28/16-05-2023 privind privind Acordul Consiliului Local al comunei Bestepe privind delegarea Consiliului Judetean Tulcea de a depune in numele UAT Bestepe,in cadrul apelului de proiecte cu titlu ”Microbuze electrice pentru elevi, componenta F15, educatie, investitia 10. Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitia de microbuze verzi prin Programul National de Redresare si Rezilienta, inclusiv asumarea obligatiilor ulterioare. 25-05-2023    - -
HCL 27/27-04-2023 privind majorarea obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare, prevazut la art.1 din HCL nr. 40/30.05.2022. 06-05-2023    - -
HCL 26/27-04-2023 privind aprobarea organigramei, statului de functii, ale Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bestepe 06-05-2023    -
HCL 25/11-04-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Bestepe 20-04-2023    - -
HCL 24/11-04-2023 privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă, aflate în proprietatea privată a Comunei Bestepe, judetul Tulcea 20-04-2023    - -
HCL 23/11-04-2023 privind atestarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Beștepe, județul Tulcea. 20-04-2023    - -
HCL 22/23-03-2023 privind privind rectificarea bugetului local al comunei Bestepe 01-04-2023    - -
HCL 21/23-03-2023 privind aprobarea actului aditional nr.3 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. 01-04-2023    - -
HCL 20/23-03-2023 privind hotarare privind actualizarea pozitiilor nr. 67,68,69,70,71 din Anexa nr.1 la Hotararii Consiliului local nr. 3/28.01.2021,privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Bestepe , judetul Tulcea. 01-04-2023    - -
HCL 19/23-03-2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, ale Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Beștepe. 01-04-2023    - -
HCL 18/23-03-2023 privind revocarea Hotararii nr.5/31.01.2023 privind actualizarea pozitiei nr. 39, din Anexa nr.1 la Hotararii Consiliului local nr. 3/28.01.2021,privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Bestepe , judetul Tulcea 01-04-2023    - -
HCL 17/23-03-2023 Privind vanzarea prin prin licitatie publica, a imobilului - teren intravilan, situat in Tarla 98, Parcela A 2516, apartinand domeniul privat al comunei Bestepe 01-04-2023    - -
HCL 16/23-03-2023 Privind prelungirea duratei contractului de inchirierea cu regim locuinta de serviciu nr.23/25.06.2023, incheiat intre familia de medici dentisti : Dr. Macsimov Adrian si Dr. Macsimov Georgiana 01-04-2023    - -
HCL 15/23-03-2023 Privind prelungirea duratei contractului de inchirierea nr.20/25.05.2018 incheiat intre ”C.M.I. MACSIMOV ADRIAN și Comuna Beștepe. 01-04-2023    - -
HCL 14/23-02-2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare din Comuna Bestepe, Judetul Tulcea”, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor, in vederea depunerii in cadrul PNRR- Componenta 15- Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 04-03-2023    - -
HCL 13/23-02-2023 privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) comuna Beștepe, având ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT comuna Bestepe, in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, Cod MySmis 130963 04-03-2023    - -
HCL 12/23-02-2023 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300023/01.02.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720R0I0021723800007/05.03.2018 ,,MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE BESTEPE SI BALTENII DE SUS’’ 04-03-2023    - -
HCL 11/23-02-2023 privind actualizarea Actului constitutiv al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL, cu privire la reprezentantul Consiliului Local al comunei Bestepe si obiectele secundare de activitate. 04-03-2023    - -
HCL 10/23-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2023, al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL. 04-03-2023    - -
HCL 9/31-01-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Bestepe 09-02-2023    - -
HCL 8/31-01-2023 privind numirea d-lui Sultan Vasile, delegat satesc, ce va reprezenta interesele locuitorilor satului Baltenii de Jos 09-02-2023    - -
HCL 7/31-01-2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe, județul Tulcea, pentru anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 6/31-01-2023 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Beșștepe, județul Tulcea si Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 5/31-01-2023 privind actualizarea poziției nr. 39, din Anexa nr.1 la Hotărârii Consiliului local nr. 3/28.01.2021,privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Beștepe , județul Tulcea 09-02-2023 Abrogată de hotărârea Nr. 18/2023
-
HCL 4/31-01-2023 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Beștepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beștepe.. 09-02-2023    - -
HCL 3/31-01-2023 privind aprobara raportului de activitatea desfasurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022 09-02-2023    - -
HCL 2/31-01-2023 privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local ce urmează a fi executate în anul 2023 09-02-2023    - -
HCL 1/31-01-2023 privind aprobarea funcționării rețelei școlare, pentru anul școlar 2023 – 2024, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea 09-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină