• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beştepe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 51/16-11-2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local 21-11-2020 -
HCL 50/16-11-2020 Alegerea președintelui de ședință 21-11-2020 -
HCL 49/21-09-2020 aprobarea dezmembrării terenului înscris în Cartea Funciarași nr. cadastral 34107, comuna Beștepe, județul Tulcea 29-09-2020 -
HCL 48/21-09-2020 aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea 29-09-2020 -
HCL 47/21-09-2020 Privind punerea la dispoziție a imobilului situat în localitatea Băltenii de Jos, comuna Beștepe, având nr. cadastral și carte funciara 30251, în vederea implementării proiectului ”Îmbunatățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice – Complexele Lacustre Gorgova – Uzlina, Rosu – Puiu” 29-09-2020 -
HCL 46/21-09-2020 privind aprobarea Planului operativ de acțiune al comunei Beștepe, pe timpul iernii 2020 – 2021 29-09-2020 -
HCL 45/14-08-2020 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea 23-08-2020 -
HCL 44/14-08-2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general de lucrari, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, modernizare corp A și corp B , a Școlii Gimnaziale cu clasele I – VIII, comuna Beștepe, județul Tulcea’’, la finalizarea lucrărilor de execuție . 23-08-2020 -
HCL 43/14-08-2020 Privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat pentru anul fiscal 2019 - 2020 de Asociației de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița 23-08-2020 -
HCL 42/14-08-2020 de însușirea acordului de cooperare încheiat intre Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița și comuna Beștepe 23-08-2020 -
HCL 41/24-07-2020 Alegerea președintelui de ședință 08-08-2020 -
HCL 40/27-07-2020 Privind actualizarea Nomenclatorului stradal al satului Bestepe, resedinta de comuna si al satelor componente, Baltenii de Sus si Baltenii de Jos, al comunei Bestepe 04-08-2020 -
HCL 39/27-07-2020 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020 04-08-2020 -
HCL 38/08-07-2020 Proiect iluminat public 14-07-2020 -
HCL 37/08-07-2020 majorare capital SC SERVICII 14-07-2020 -
HCL 36/08-07-2020 HCL rectificare buget 2020 14-07-2020 -
HCL 35/27-05-2020 Pentru modificare HCL nr. 8/ 30.01.2020 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE S.R.L. 02-06-2020 -
HCL 34/27-05-2020 Privind aprobarea Regulamentului si Caietul de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea 02-06-2020 -
HCL 33/27-05-2020 Privind actualizarea blocurilor fizice, prin realocare, din Contractul de concesiune nr. 1092/8.05.2013, încheiat între UAT Beştepe şi Asociaţia crescătorilor de animale Beştepe 31-05-2020 -
HCL 32/27-05-2020 Aprobarea indicatorilor de performanţă realizaţi anul 2019 de SC SERVICII PUBLICE BEŞTEPE SRL 02-06-2020 -
HCL 31/27-05-2020 Privind aprobarea situaţiei financiare anuale şi repartizarea beneficiilor realizate de S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. În anul 2019 02-06-2020 -
HCL 30/27-05-2020 Privind vânzarea prin licitatie publica a unui număr de 17 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Beștepe situate in tarlaua 30, parcela 314 ,in vederea construirii de locuințe proprietate personala 02-06-2020 -
HCL 29/27-05-2020 Privind vânzarea prin licitatie publica a unui numar de 17 loturi teren intravilan, din domeniului privat al comunei Bestepe situate in tarlaua 30, parcela 314 ,in vederea construirii de locuinte proprietate personala 02-06-2020 -
HCL 28/27-05-2020 Vânzarea prin prin licitaţie publică, a imobilelor - terenuri intravilan, situate în Tarla 98, A 2516 aparţinând domeniul privat al comunei Beştepe 02-06-2020 -
HCL 27/27-05-2020 Privind completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Beştepe, judeţul Tulcea 02-06-2020 -
HCL 26/27-05-2020 Pentru modificarea art. 26 din Anexa - Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bestepe- la Hotărârea Consiliului Local Bestepenr. 66/31.10.2019 02-06-2020 -
HCL 25/27-05-2020 Privind aprobarea cuantumului de burse scolare, acordate elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, din comuna Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul şcolar 2019 -2020 02-06-2020 -
HCL 24/27-05-2020 privind aprobarea scăderii din evidentele fiscale a unor creanțe pentru contribuabili, persoane fizice, din comuna Beștepe, județul Tulcea 02-06-2020 -
HCL 23/27-05-2020 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG173300961/ 02.10.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720AN00021623800406/ 25.08.2017 02-06-2020 -
HCL 22/27-05-2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2020 02-06-2020 -
HCL 21/27-05-2020 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea 02-06-2020 -
HCL 20/09-04-2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Bestepe 20-04-2020 -
HCL 19/09-04-2020 Privind incetarea Contractului de concesiune nr. 34 din 12.07.2017, pentru terenul în suprafaţă de 2.171 mp, situat în intravilanul localitatii Balteni de Sus, comuna Bestepe, judetul Tulcea 20-04-2020 -
HCL 18/09-04-2020 Privind inregistrarea comunei Bestepe in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor, utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactia on-line 20-04-2020 -
HCL 17/09-04-2020 Privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al comunei Bestepe, județul Tulcea, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 20-04-2020 -
HCL 16/20-02-2020 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beștepe 28-02-2020 -
HCL 15/20-02-2020 Privind revocarea parțiala a HCL nr. 70/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 28-02-2020
HCL 14/20-02-2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 31 decembrie 2019 28-02-2020 -
HCL 13/20-02-2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe 28-02-2020 -
HCL 12/20-02-2020 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2020 28-02-2020 -
HCL 11/30-01-2020 Privind aprobarea recunoasterii limitelor administrativ - teritoriale dintre UAT Bestepe si UAT Nufaru 08-02-2020 -
HCL 10/30-01-2020 Privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice serviciului de iluminat public al comunei Bestepe , județul Tulcea 08-02-2020 -
HCL 9/30-01-2020 Privind delegarea gestiunii către S.C. SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL , a sistemului de alimentare cu apa în localitatea Băltenii de Jos 08-02-2020 -
HCL 8/30-01-2020 Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 08-02-2020 -
HCL 7/30-01-2020 Aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019 08-02-2020 -
HCL 6/30-01-2020 Privind aprobarea modului de întocmire si ţinere a Registrului agricol 08-02-2020 -
HCL 5/30-01-2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan conform PUZ, aprobat prin HCL nr. 55/31.08.2010 08-02-2020 -
HCL 4/30-01-2020 Privind vânzarea prin prin licitație publica, a imobilului - teren intravilan în suprafața totala de 200 mp, 08-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 de aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Beștepe 08-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 Privind completarea inventarului domeniului public al comunei Beștepe , județul Tulcea 08-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 Privind aprobarea funcționarii rețelei școlare, pentru anul școlar 2020 – 2021, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea 08-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină