• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Beştepe: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 38/26-06-2024 Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul ,,Extindere retea de canalizare , suplimentare sursa de apa si echipare retea de distributie cu camine de vane si hidranti in comuna Bestepe ’’conform anexelor 2.2a , 2.2b si 2.1 prevazute in normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 05-07-2024    - -
HCL 37/26-06-2024 privind declararea de utilitate publica de interes local a lucrarilor de constructie si teren, aferenta obiectivului de investitii ”RETEA CANALIZARE , STATIE DE EPURARE SI SURSA DE APA IN COMUNA BESTEPE” din cadrul proiectului finantat prin AFIR, si aprobarea solicitarii de scoatere din circuitul agricol a terenului in suprafata de 7330 mp, proprietate publica a comunei Bestepe, identificata in Tarla 51, Parcela 696, nr. cadastral 38001. 05-07-2024    - -
HCL 36/26-06-2024 Privind actualizarea unor pozitii din inventarul domeniului public al comunei Bestepe , judetul Tulcea 05-07-2024    - -
HCL 35/26-06-2024 privind insusirea imobilului din inventarul domeniul public al comunei Bestepe, judetul Tulcea. 05-07-2024    - -
HCL 34/26-06-2024 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 05-07-2024    - -
HCL 33/26-06-2024 privind privind aprobarea documentelor necesare implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 pentru întreprinderea publică SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL . 05-07-2024    - -
HCL 32/30-05-2024 Privind aprobarea obiectivul de investiție cu titlul ,,AMENAJARE PROMENADĂ, FACILITATI DE ACOSTARE ȘI DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ TURISTICA IN SAT BALTENII DE SUS, COMUNA BESTEPE” 08-06-2024    - -
HCL 31/30-05-2024 privind stabilirea unor masuri in baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului in comuna Bestepe judetul Tulcea. 08-06-2024    - -
HCL 30/30-05-2024 privind concesionarea prin prin licitatie publica, a imobilului - teren intravilan, situat in Localitatea Bestepe, Tarla 60, Parcela 1584/2, apartinand domeniul privat al comunei Bestepe. 08-06-2024    - -
HCL 29/30-05-2024 Privind actualizarea unor pozitii din inventarul domeniului public al comunei Bestepe , judetul Tulcea 08-06-2024    - -
HCL 28/30-05-2024 privind aprobarea dezmembrării terenului înscris in Cartea Funciara cu nr. cadastral 30102, localitatea Băltenii de Sus, comuna Bestepe, județul Tulcea . 08-06-2024    - -
HCL 27/30-05-2024 privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cartea Funciara cu nr. cadastral 30542, localitatea Baltenii de Sus, comuna Bestepe, judetul Tulcea 08-06-2024    - -
HCL 26/30-05-2024 privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cartea Funciara cu nr. cadastral 37384, comuna Bestepe, judetul Tulcea. 08-06-2024    - -
HCL 25/30-05-2024 privind aprobarea organigramei, stat de functii SC SERVICII PUBLICE SRL BESTEPE pentru anul 2024 . 08-06-2024    - -
HCL 24/26-06-2024 privind aprobarea indicatorilor de performanta realizati in anul 2023 de SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL 05-07-2024    - -
HCL 23/30-05-2024 privind aprobarea situatiei financiare anuale a SC SERVICII PUBLICE SRL BESTEPE pentru anul 2023. 08-06-2024    - -
HCL 22/29-04-2024 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Bestepe 08-05-2024    - -
HCL 21/29-04-2024 privind privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cartea Funciara cu nr. cadastral 30986, comuna Bestepe, judetul Tulcea. 08-05-2024    - -
HCL 20/29-04-2024 privind privind aprobarea Ghidului Solicitantului si a comisiei de selectie si evaluare privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la Bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege,care isi desfasoara activitatea in comuna Bestepe si Activitatilor non profit de interes local. 08-05-2024    - -
HCL 19/29-04-2024 Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 08-05-2024    - -
HCL 18/29-04-2024 Privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bestepe, pentru anul 2024 08-05-2024    - -
HCL 17/29-04-2024 privind prelungirea duratei contractului de inchirierea cu regim locuinta de serviciu dnei DR. MANESCU DANIELA 08-05-2024    - -
HCL 16/29-03-2024 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Extindere retea de canalizare , suplimentare sursa de apa si echipare retea de distributie cu camine de vane si hidranti in comuna Bestepe’’conform anexelor 2.2a si 2.2b prevazute in normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 07-04-2024    - -
HCL 15/29-03-2024 Privind acordarea unui mandat special, primarului comunei Bestepe domnul Tipirigan Dumitru, sa voteze si sa semneze in numele Comunei si pe seama acesteia, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 07-04-2024    - -
HCL 14/21-03-2024 privind Privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 30-03-2024    - -
HCL 13/21-03-2024 privind aprobarea angajării, in baza Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea acțiunilor si activităților Departamentului Administrativ 30-03-2024    - -
HCL 12/21-03-2024 privind privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) si Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Bestepe aprobat prin H.C.L. Bestepe nr.33/27.03.2009 și prelungit prin H.C.L. Bestepe nr.57/16.12.2015, H.C.L. Bestepe nr.76/12.12.2019, până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2026 30-03-2024    - -
HCL 11/15-02-2024 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2024, al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL 24-02-2024    - -
HCL 10/15-02-2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii, al comunei Bestepe, judetul Tulcea, pentru anul 2024 24-02-2024    - -
HCL 9/15-02-2024 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 24-02-2024    - -
HCL 8/15-02-2024 Privind alegerea președintelui de ședință al CLB. 24-02-2024    - -
HCL 7/15-02-2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bestepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Bestepe 24-02-2024    - -
HCL 6/25-01-2024 Privind aprobarea actului aditional nr.4 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. 03-02-2024    - -
HCL 5/25-01-2024 privind modificarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă pentru întreaga arie de operare, practicat de S.C. SERVICII PUBLICE BEŞTEPE S.R.L. judeţul Tulcea 03-02-2024    - -
HCL 4/25-01-2024 privind aprobarea modificării taxei de salubrizare cuprinsă în Taxe speciale din Anexa 8 a HCL nr.75 din 14.12.2023, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 03-02-2024    - -
HCL 3/25-01-2024 privind actualizarea unor poziţii din inventarul domeniului privat al comunei Beştepe, judeţul Tulcea. 03-02-2024    - -
HCL 2/25-01-2024 privind aprobarea Raportului activitate desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav Pentru semestrul II al anului 2023 03-02-2024    - -
HCL 1/12-01-2024 Privind convocarea Consiliului local Beștepe in ședinta de de îndata, din data de 12 ianuarie 2024 21-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină