Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HOTĂRÂREA NR. 70/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020


TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE ,IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE,ALTE TAXE ASIMILATE PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2020

CAPITOLUL II. IMPOZITUL SI TAXA  PE CLADIRI

A.Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice

Art. 457.- (1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile –anexa,aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0.1%, asupra valorii impozabile a cladirii .

            (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

 

 

 

 

 

Tipul cladirii

NIVELURILE  APLICABILE  ANULUI  2019

NIVELURILE

APLICABILE ANULUI

2020

Indexare cu 4,6%(rata inflatiei)

 conf. Art 491.Lg.227/2015

      Valoarea impozabila

               -lei/mp-

        Valoarea impozabila

                     -lei/mp -

Cu instalatii de apa canalizare,

electrice si incalzire

(conditii cumulative)

       

Fara instalatii de apa, canalizare,

electricitate sau incalzire.

 

Cu instalatii de

apa canalizare

electrice si

incalzire

(conditii

cumulative)

Fara instalatii

de apa, canalizare electricitate

sau incalzire.

          0.

       1.

       2.

       3.

      4.

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte  materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1013

608

1060

636

B.Cladire cu peretii exteriori din lemn , din piatra naturala , din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

304

203

318

212

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

203

177

212

185

D.Cladire – anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala , din caramida nearsa , din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

127

76

133

79

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

 (4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.

(5) Daca dimensiunile exterioare  ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de 1,4.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

In conformitate cu Legea 227/2015,art.453.pct i)privind zonele din cadrul localitatii se stabilesc urmatoarele zone pentru terenurile din intravilan:ZONA A –Comuna Bestepe si localitatile apartinatoare comunei(Baltenii de Sus si Baltenii de Jos).

Rangul localitatii Bestepe va fi rang.IV, iar pentru Localitatile Baltenii de Sus,si Baltenii de Jos va fi rang. V.

 

Zona în cadrul

localităţii

Rangul localităţii

 

   0 

   I 

  II 

  III

  IV 

   V 

A

 2,60

 2,50

 2,40

 2,30

 1,10

 1,05

             
             
             

 

Conform prevederilor art. 457. alin.(8), Legea NR.227/2015 privind Codul fiscal,valoarea impozabila a cladirii,determinate in urma aplicarii prevederilor  alin (1)_(6),se reduce in functie  de anul terminarii acesteia,dupa cum urmeaza:

 

 1. cu 50%,pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
 2. cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a nului fiscal de referinta.
 3. cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv cu data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

 

 

B.Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice.

Art. 458

(1).Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.5% asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

b)valoarea finala a lucrarilor de constructii ,in cazul cladirilor noi,construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

c)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

(2).Pentru cladirile nerezidentiale  aflate in proprietatea persoanelor fizice,utilizate pentru activitati din domeniul agricol,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

(3).In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin(1),impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457.

 

C.Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice

Art.459-(1)In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice ,impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop residential conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential conform art.458.

(2)In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se  desfasoara nicio activitate economica ,impozitul se calculeaza conform art.457.

(3)Daca suprafetele folosite in scop residential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct,se aplica urmatoarele reguli:

a)in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat  un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica,impozitul calculeaza conform art.457.

b)in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara  activitatea economica ,iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica,impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art.458.

 

Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice

Art.460

 • Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice ,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2%,asupra valorii impozabile a cladirii .Impozitul/taxa pe cladiri astfel calculat se majoreaza cu 30%,potrivit art. 489 din legea 227/2015.
 • Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3%. Impozitul/taxa pe cladiri astfel calculat se majoreaza cu 5%,potrivit art. 489 din legea 227/2015.

 

 • Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,utilizate pentru activitati din domeniul agricol ,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa pe cladiri astfel calculat se majoreaza cu 5%,potrivit art. 489 din legea 227/2015.

 

 • In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice ,impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop residential conform alin.(1),cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential,conform alin(2) sau(3).
 • Pentru stabilirea impozitului /taxei pe cladiri,valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor  juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:

a)ultima valoare  impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;

b)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele evaluare a bunurilor aflata in vigoare la data evaluarii;

c)valoarea finala a lucrarilor de constructii,in cazul cladirilor noi,construite in cursul anului fiscal anterior;

d)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;

e)in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar,valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;

f)in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri,valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului,locatarului,titularului dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz.

6)Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.

7)Prevederile alin.(6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitive de declansare a procedurii falimentului.

(8)In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta,cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%

(9)In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin.(10 sau(2),dupa caz ,va fi datorata de proprietarul cladirii.

Declararea,dobandirea,instrainarea si modificarea cladirilor

Art. 461.

(1)Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) In cazul dobandirii sau construirii  unei cladiri in cursul anului,proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de  1 ianuarie a anului urmator.

 

Plata impozitului

Art. 462           

(1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%.

(3).Impozitul pe cladiri datorat aceluiasi  buget local de catre contribuabili ,de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata (respectiv 31 martie).

(4) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(5)Taxa pe cladiri se plateste lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,inchiriere,administrare ori folosinta.

 

CAP III .  IMPOZITUL  SI TAXA PE  TEREN

IMPOZITUL  /TAXA PE TERENURILE  AMPLASATE IN INTRAVILAN –

TERENURI CU CONSTRUCTII

ART. 465 Calculul impozitului

                

(1) Impozitul /Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin imnultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 465

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

- lei/ha – Anul 2019

Nivelurile impozitului/taxei, pe

ranguri de localităţi

- lei/ha Anul 2020

Indexare cu 4,6%(rata inflatiei)

conf. Art 491.Lg.227/2015

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

A

-

-

-

-

1013

861

-

-

-

-

1060

901

 

(3).In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea cu terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea  suprafetei terenului,exprimata in hectare ,cu suma corespunzatoare in hectare,cu suma corespunzatoare  prevazuta la alin .(4),iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin.(5).

  (4) . Impozitul/ taxa pe terenurile amplasate in intravilan –orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii.       

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

 • ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII –lei/ha

 

Nr.Crt

Categoria de folosinta

Niveluri aplicabile anului 2019 lei/ha

Niveluri aplicabile anului 2020 lei/ha

 Indexare cu 4,6%(rata inflatiei)

 conf. Art 491.Lg.227/2015

1

Teren arabil

28

29

2

Păşune

21

22

3

Fâneaţă

21

22

4

Vie

47

49

5

Livadă

54

56

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

29

7

Teren cu ape

15

16

8

Drumuri si cai ferate

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

 

 

(5).Suma stabilita conform alin (4) se inmulteste cu coeficientul de corectie al rangului de localitate corespunzator tabelului de mai jos

-rangul IV pentru Bestepe-coeficient de corectie 1,10.

-rangul V pentru localitatile apartinatoare comunei (Baltenii de Sus, Baltenii de Jos),coeficient de corectie 1.00.

(6)Ca exceptie de la prevederile alin.(2)-(5),in cazul contribuabililor persoane juridice,pentru terenul amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea cu terenuri cu constructii ,impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevedrilor alin.(7) numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

a)au prevazut prin statut ,ca obiect de activitate,agricultura ;

b)au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv ,venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.a).

(7).In cazul unui teren amplasat in extravilan impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel,inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 ali.(6) :

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

                                                                                                                                   

 

Nr. crt.

 

 

Categoria de folosinţă

Nivelurile aplicabile anului 2019

lei/ha

Nivelurile aplicabile anului 2020lei/ha Indexare cu 4,6%(rata inflatiei)

 conf. Art 491.Lg.227/2015

Zona A

 

Zona A

 

1

Teren cu constructii

26

27

2

Arabil

55

58

3

Păşune

22

23

4

Faneata

22

23

5

Vie pe rod

51

53

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

6

Livada pe rod

51

53

6.1

Livadă pan la intrarea pe rod

0

20

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

12

13

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani cu rol de protectie

0

0

8

Teren cu ape altul decat cel cu amenajari piscicole

2

2

8.1

Teren cu amenajari piscicole

28

29

9

Drumuri şi căi ferate

0

0

10

Teren neproductiv

0

0

 

                                                                                               

(8).Inregistarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile,a titularului dreptului de proprietate asupra acestora,precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente,anexate la declaratia fiscala sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau in lipsa acestuia ,a unui membru major al gospodariei.

Art. 466.Declararea si datorarea impozitului/taxei pe teren

 • Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • In cazul dobandirii unui teren in cursul anului,proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul,in termen de 30 de zile de la data dobandirii,si datoreaza impozit pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
 • In cazul in carec dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal,impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.
 • Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe tern,impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
 • In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului,proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul ,in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei,si datoreaza  impozitul pe teren, conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

 

Art.467. Plata impozitului si a taxei pe teren

 • Impozitul pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la 30 martie,si 30 septembrie.
 • Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili ,pana la 31 martie inclusiv a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10%.
 • Impozitul pe teren, datorat de persoanele fizice si juridice de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata.
 • In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi UAT ,prevederile alin(2) si (3) se refera la impozitul pe terenul cumulat.

CAP.IV. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art.470 Calculul impozitului

(1) Inpozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2)  În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  1. Mijloace de transport cu tractiune mecanica

I.Vehicole inmatriculate

 

 

 

Mijloace  de transport

Nivelurile aplicabile anului  2019

Nivelurile aplicabile pentru anul 2020

 Indexare cu 4,6%(rata inflatiei)

 conf. Art 491.Lg.227/20159

Valoarea taxei

-lei/200 cm^3

sau fractiune

Valoarea taxei

-lei/200 cm^3

sau fractiune

1.Motorete , scutere, motociclete si autoturisme cu capacilatea clindrica de pana la 1600 cm^3 inclusiv

8

8

2.Motociclete ,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm^3

9

9

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm^3 si 2000 cm^3 inclusiv

18

19

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm^3 si 2600 cm^3 inclusiv

73

76

5.Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cm^3 si 3000 cm^3 inclusiv

146

153

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm^3

294

308

7.Autobuze, autocare, microbuze

24

25

8.Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna

30

31

9.Tractoare inmatriculate

18

19

II.Vehicole inregistrate

X

X

1.Vehicole inregistrate cu capacitate cilindrica <4000cmc

2

2

 

2.Vehicole inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm

 

 

 

4

 

 

4

3.Vehicole fara capacitate cilindrica evidentiata

51 lei/an

53 lei/an

(3). In cazul mijloacelor de transport hibride,impozitul se reduce cu 50%.

(4).In cazul unui atas impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 1. AUTOVEHICOLE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE.

(O.U.G Nr.79/2017)

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata.

Nivelurile anului  2019

Nivelurile

pentru anul 2020

Indexare cu 4,6%(rata inflatiei)

 conf. Art 491.Lg.227/2015

 

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut.

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut.

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.Vehicule cu doua axe

X

X

X

X

1.Masa de cel putin  12 tone, dar nu mai mica de 13 tone.

0

144

0

151

2.Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone.

144

400

151

418

3.Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone.

400

562

418

588

4.Masa de cel putin 15 tone dar mai mica de 18 tone

562

1273

588

1332

5.Masa de cel putin 18 tone

562

1273

588

1332

II. Vehicule cu trei axe

X

X

X

X

1. Masade cel putin 15 tone dar mai mica de 17 tone

144

251

151

263

2.Masa de cel putin  17 tone, dar mai mica de 19 tone

251

516

263

540

3.Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone

516

670

540

701

4.Masa de cel putin 21 tone, dar nu mai mica de 23 tone

670

1032

701

1079

5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

1032

1604

1079

1678

6.Masa de cel putin 25 de tone,dar mai mica de 26 tone

1032

1604

1079

1678

7.Masa de cel putin 26 tone

1032

1604

1079

1678

III. Vehicule cu patru axe

X

X

X

X

1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone.

670

679

701

710

2.Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone.

679

1060

 

710

1109

3.Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1060

1683

1109

1760

4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica  de 31 tone

1683

2496

1760

2611

5. Masa de cel putin 31 tone,dar mai mica de 32 tone

1683

2496

1760

2611

6.Masa de cel putin 32 tone

1683

2496

1760

2611

 

3.COMBINATII DE AUTOVEHICOLE,AUTOVEHICOLE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE,DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE

Numarul axelor si masa totala autorizata

Nivelurile  anului  2019

Nivelurile  pentru anul 2020 Indexare cu 4,6%(rata inflatiei)

 conf. Art 491.Lg.227/2015

           Taxa  (lei)

              Taxa (lei)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe

motoare cu

alt sistem de suspensie.

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1axe

X

X

X

X

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone.

0

0

0

0

2.Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone.

0

0

0

0

3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone.

0

65

0

68

4. Masa de cel putin  18 tone, dar mai mica de 20 tone.

65

149

68

156

5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone.

149

348

156

364

6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone.

348

451

364

472

7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone.

451

813

472

850

8.Masa de cel putin 25 tone dar mai mica de 28  tone

813

1426

850

1492

9.Masa de cel putin 28 tone

813

1426

850

1492

II. Vehicule cu 2+2 axe

X

X

X

X

1. Masade cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone.

140

325

146

340

2.Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 de tone.

325

535

340

560

3.Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone.

535

785

560

821

4.Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone.

785

948

821

992

5.Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone.

948

1557

992

1629

6.Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone.

1557

2161

1629

2260

7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone.

2161

3281

2260

3432

8. Masa de cel putin 36 tone,dar mai mica de 38 tone

2161

3281

2260

3432

9.Masa de cel putin 38 tone

2161

3281

2260

3432

III. Vehicule cu 2+3 axe

X

X

X

X

 

 

 

 

 

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone.

1720

2394

1799

2504

2. Masa de cel putin 38 tone,dar mai mica de 40 tone

2394

3253

2504

3403

3.Masa de cel putin 40 tone

2394

3253

2504

3403

IV. Vehicule cu 3+2 axe

X

X

X

X

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone.

1520

2110

1590

2207

2. Masade cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone.

2110

2918

2207

3052

3. Masa de cel putin 40 tone,dar mai mica de 44 tone

2918

4317

3052

4516

4.Masa de cel putin 44 tone

2918

4317

3052

4516

V. Vehicule cu 3+3 axe

X

X

X

X

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

864

1045

904

1093

2. Masa de cel putin 38 tone, dar  mai mica de 40 tone.

1045

1562

1093

1634

3. Masa de cel putin 40 tone,dar mai mica de 44 tone

1562

2486

1634

2600

4.Masa de cel putin 44 tone

1562

2486

1634

2600

Remorci , semiremorci sau rulote Art .470 alin.7

Masa totala maxima  autorizata

Nivelurile aplicabile  anului  2019

Nivelurile aplicabile

anului 2020 Indexare cu 4,6%(rata inflatiei)

 conf. Art 491.Lg.227/2015

       Impozit  in lei

        Impozitul, in lei

a. Pana la 1 tona inclusiv

9

9

b. Peste 1 tona , dar nu mai mult 3 tone.

34

36

c.  Peste 3 tone, dar nu mai mult 5 tone.

53

55

d. Peste 5 tone

65

68

  Mijloace de transport pe apa. Art .470 alin.8

Indexare cu 4,6%(rata inflatiei) conf. Art 491.Lg.227/2015

                                                                                             2019                          2020

1.Luntre , barci fara motor,scutere de apa, folosite pentru pescuit si uz personal

21

22

2.Barci fara motor folosite in alte scopuri.

57

60

3. Barci cu motor

213

223

4.Nave de sport si agrement

   

a)ambarcatiune deschisa fara punte

167

175

b)ambarcatiune de agrement cu punte fara cabine de locuit

251

263

c) ambarcatiune de agrement cu cabine de locuit pana la 6 locuri, inclusiv

301

315

d) ambarcatiune de agrement cu cabine de locuit 7 – 13 locuri, inclusiv

418

437

e) ambarcatiune de agrement cu cabine de locuit 14 – 40 locuri, inclusiv

668

699

f) ambarcatiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 locuri

1119

1170

g)iahturi

1119

1170

     

5.Scutere de apa

213

223

6.Remorchere si impingatoare ;

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

566

592

b)peste 500 CP, si pana la  2.000 CP. inclusiv

921

963

c) peste 2000 CP, si pana la  4000 CP.inclusiv.

1416

1481

d) Peste 4.000 CP.

2266

2370

7. Vapoare –pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta

184

192

8. Ceamuri , slepuri si barje fluviale.

X

X

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv.

184

192

b) cu capacitate de incarcare de peste 1.500 tone, si pana la  3000 tone inclusiv.

284

297

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

497

520

9.Nave de pescuit, gabare, poduri, bacuri plutitoare, pontoane de acostare

   

a)    Cu lungimea de pana la 10m

251

263

b)    Cu lungimea de peste 10m

1119

1170

10.Pontoane de acostare

-

1 lei/m²

 

În înţelesul art.470 alin (9), capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

ART 471.Declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport

 (1)Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an 1)fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3)În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

Plata impozitului pe mijloacele de transport

ART.472.-(1)Impozitul pe mijlocul de transport se plateste annual ,in doua rate egale,pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport,datorat pentru intregul an de catre contribuabili pana la 31 martie 2019, atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice se acorda o bonificatie de 10%.

(3).Impozitul annual pe mijlocul de transport,datorat aceluiasi buget local de catre persoane fizice si juridice, in suma de pana la 50 lei inclusive,se plateste integral pana la primul termen de plata.

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport,pentru care impozitul datorat bugetului local al aceleiasi UAT , suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat.

CAP. V TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

Art.474 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,in mediul rural

Nivelurile aplicabile  anului  2019

Nivelurile aplicabile

anului 2020

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism.

 

      Taxa in lei

 

       Taxa  in lei

a) pana la 150 mp. inclusiv

5

5

b) intre 151 si 250 mp.inclusiv

6

6

c) intre 251 si 500 mp. inclusiv

7

7

d) intre 501 si 750 mp. inclusiv.

9

9

e) intre 751 si 1000 mp. inclusiv

12

13

f) peste 1000 mp.

14 +0,01  lei/mp pentru fiecare mp. care depaseste 1000 mp.

 

14 +0,01 lei/mp. pentru fiecare mp. care depaseste 1000 mp.

 

 

Art.474.alin(2)Taxa,pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala

Este egala cu 50% din taxa stabilita conf.alin(1).

Este egala cu 50% din taxa stabilita conf.alin(1).

Art.474.alin(3)Taxa pentru  prelungirea unui certificat de urbanism

Este egala cu 30% din cuantumul taxei stabilita initial

Este egala cu 30% din cuantumul taxei stabilita initial

Art.474.alin(4).Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de catre primari sau structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local

De pana la 15 lei, inclusiv

De pana la 16 lei, inclusiv

Art.474.alin(5)Taxa eliberare autorizatie de construire pt. O cladire rezidentiala sau cladire anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

 

0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

Art.474.alin(6)

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la alin.(5)

Este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie inclusiv valoarea instalatiilor aferente

Este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie inclusiv valoarea instalatiilor aferente

Art.474.alin(8)Taxa pentru  prelungirea unei autorizatii de construire

Este egala cu 30% din cuantumul taxei stabilita initial

Este egala cu 30% din cuantumul taxei stabilita initial

 

 

 

Art.474.alin(9) Taxa eliberarea autorizatiei de desfiintare,totala sau partiala,a unei constructii

0.1% din valoarea impozabila a constructiei stabilita pentru determinarea impozitului pe cladire

0,1%din valoarea impozabila stabilita pentru determinareaimpozitului pe cladiri,aferenta partii desfiintate

     
     
     
     

Art.474.alin(10)Taxa pentru eliberearea autorizatiei de foraje sau escavari,

8 lei/mp afectat

8lei/mp afectat

Art.474.alin(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare  pentru lucrarile  de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii ,care nu sunt incluse  in alta autorizatie de construire

Este egala cu 3%din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

Este egala cu 3%din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

     
     

Art.474.alin(13)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,casute sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

Art.474.alin(14)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie pentru chioscuri,tonete,cabine,spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilorde afisaj, a firmelor si reclamelor(lei/mp)

 

6 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

     
     

Art.474 alin.(15) Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare,gaze,termice,energie electrica ,telefonie, televiziune prin cablu

 

 

 

9 lei pentru fiecare racord

 

 

 

9 lei pentru fiecare racord

Art.474.alin(16)Taxa pentru eliberarea certificatului de nonomenclatura stradala si adresa.

 

4 lei

 

5 lei

 

 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi economice Art. 475

 1. Taxa aviz program de functionare precum si viza anuala a acestuia pentru unitatile ce nu se regasesc in codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530) , 5630(corespondent cod CAEN 5540) se stabileste in suma de 15 lei, iar vizarea anuala in suma de 8 lei.
 2. Taxa de autorizare pentru desfasurarea de activitati temporare in zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al comunei Bestepe precum si al cetateanului), se stabileste in suma de 21 lei.
 3. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pentru unitatile tip restaurant 5610*(corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630**(corespondent cod CAEN 5540), se stabileste astfel:
 4. Pentru unitati tip restaurant-baruri  si alte activitati de servire a bauturilor 5610 ( corespondent cod CAEN 5530 ) care functioneaza zilnic pana in ora 23ºº se stabileste in suma de :

-pentru suprafata totala ≤ 100 mp – taxa eliberare autorizatie = 105  lei.

                                                       - taxa viza autorizatie = 21  lei.

-pentru suprafata totala ≥ 100 mp – taxa eliberare autorizatie =209 lei

                                                       - taxa viza autorizatie = 42 lei

 1. b.  Pentru unitati tip restaurant 5610 ( corespondent cod CAEN 5530) care functioneaza peste ora 23ºº se stabileste taxa viza in suma de :

                                             -pentru suprafata totala ≤ 100 mp = 314 lei

                                             -pentru suprafata totala ≥ 100 mp = 523  lei.

                                             - taxa viza autorizatie = 52 lei

 

 

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI

Denumire taxa

 

Nivelurile aplicabile  anului  2019

Nivelurile aplicabile pentru anul 2020

Art.475.alin.(2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare

60 lei

60 lei

Taxa viza anuala carnet comercializare

10 lei

10 lei

Taxa viza atestat de producator

10 lei

10 lei

Taxa pentru desfasurarea de activitati comerciale de orice fel-persoane  fizice

10  lei/zi

10 lei/zi

Taxa privind desfasurarea activitatilor de cazare persoane fizice

25 lei/camera/an

26 lei/camera/an

Taxa privind desfasurarea activitatilor de cazare persoane juridice

50 lei/camera/an

52 lei/camera/an

Taxa pentru desfasurarea de activitati comerciale de orice fel-persoane  juridice

30 lei /zi

31 lei/zi

     
     

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA SI VIZA ANULA A AUTORIZATIILOR DE ORGANIZARE SI DESFASURARE DE ACTIVITATI ECONOMICE, DE TURISM SI AGREMENT PE TERITORIUL REZERVATIEI BIOSFEREI’’DELTA DUNARII’’

IN RAZA DE COMPETENTA A COMUNEI BESTEPE

Legea 82/1993

 

Nr.crt.

Activitatile autorizate de Consiliul local Bestepe

Taxa de eliberare Autorizatii

An 2019

Taxa viza

anuala

An 2019

Taxa de eliberare Autorizatii

An 2020

Taxa viza

 anuala

An 2020

1

Practicarea agriculturii si cresterea animalelor de catre persoane fizice autorizate si juridice autorizate,detinatoare de terenuri agricole in proprietate arendate sau obtinute prin contracte de concesiune.

Pentru detinatori a peste 10 ha, respectiv 20 UMV

101 lei

101 lei/an

106 lei

106 lei/an

 

Practicarea agriculturii si cresterea animalelor de catre persoane fizice autorizate si juridice autorizate,detinatoare de terenuri agricole in proprietate arendate sau obtinute prin contracte de concesiune, pentru detinatorii de sub 10 ha, respectiv sub 20 UMV

51 lei

81 lei/an

53 lei

85 lei/an

2

executarea de constructii montaj si de obiective de investitii de catre persoane fizice si juridice;

 

51 lei

304 lei

53 lei

318 lei

3

practicarea silviculturii si exploatarea masei lemnoase din Amenajarile Silvice

51 lei

101 lei

53 lei

106 lei

4

-fauna acvatica prin pescuit industrial PFA

51 lei

101 lei

53 lei

106  lei

- fauna acvatica prin pescuit sportiv

51 lei

101 lei

53 lei

106 lei

-vegetatie acvatica(stuf)

51 lei

507 lei/pct lucru

53 lei

530 lei/pct lucru

-produse cinegetice

51 lei

1013 lei/fond vanatoare

53 lei

1060 lei/fond vanatoare

-potential melifer

25 lei

25 lei

26 lei

26 lei

-pasunatul animalelor peste 20 UMV

51 lei

101 lei

53 lei

106 lei

-lucrari de investitii pentru punerea in valoare a potentialului economic-productiv al zonei;

51 lei

507 lei

53 lei

530 lei

-practicarea de activitatii prestatoare de servicii(turism,agrement);

51 lei

101 lei

53 lei

106 lei

5

Turism si agrement,de catre persoanele fizice autorizate

51 lei

101 lei

53 lei

106 lei

 

CAP.VI. TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE.

 

Art. 477.alin (5)Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 3%.

Art. 478 alin(2).

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 

Nivelurile aplicabile

anului  2019

Nivelurile aplicabile anului 2020

- lei/mp sau fractiune de mp.-

-lei/mp. sau fractiune de mp.-

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica.

30

31

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate.

22

23

 

CAP.VII. IMPOZITUL PE  SPECTACOLE Art. 480

 

 In conformitate cu prevederile art. 481 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea

unei cote de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, dupa cum urmeaza:

 1. a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă  internă  sau  internaţională.  Cota  este de 2%.
 2. b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele

enumerate la lit. a). Cota este de 5%.

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 1. a)a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
 2. b)a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
 3. c)a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
 4. d)a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
 5. e)a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

CAPITOLUL VIII.TAXE SPECIALE  Art. 484

 

 • - Conform art.484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,

-art.36, pct.4, lit.c, din Legea 215/2001 privind  administratia publica locala,

Consiliile locale  adopta taxe speciale -  TAXA DE SALUBRIZARE.

Denumire taxa

Nivel propus pentru anul 2019

Nivel propus pentru anul 2020

Taxa speciala de salubrizare

3,5 lei/pers/luna

-

 

Persoanele fizice vor fi impuse, de compartimentul impozite sit axe.

 

CAPITOLUL IX.ALTE TAXE LOCALE Art. 486

 

 1. Stare civila:

Taxa speciala pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere de sâmbătă, duminica si sărbători legale – sau in afara sediului primariei

100 lei

Taxa speciala pentru eliberarea de dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă (extrase pentru uz oficial, anexa 8) în termen de 48 de ore

10 lei

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa se stabileste pentru anul 2020 in cuantum de 500 lei, conform Art. 486, alin.4 Codul fiscal.

 

500 lei

Taxa speciala pentru eliberarea certificatelor de stare civilă în termen de 48 de ore

10 lei

 

         Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării documentului, la casieria Prmăriei comunei Bestepe.

         Dovada achitării taxei se va depune odată cu cererea.

         Veniturile realizate vor fi utilizate de către serviciul contabilitate din cadrul Primăriei comunei în următoarele scopuri: - întreţinerea spaţiilor în care îşi desfăşoara activitatea biroul de stare civilă;

- întreţinerea sistemului informatic şi a programelor implementate şi achiziţionarea de tehnică de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri şi materiale consumabile, rechizite şi birotică necesare desfăşurării activităţii biroului de stare civilă;

         Sunt exceptate de la plata taxelor speciale arătate mai sus persoanele care fac dovada prin adeverinţă medicală că au nevoie de certificatul de stare civilă urmare a transcrierii acestuia, pentru efectuarea de analize medicale sau intervenţii chirurgicale de urgenţă;

        Taxa nu se datoreaza de către institutiile publice.

B)Taxe la Legea 17/2014, privind vanzarea terenurilor din extravilanul UAT Bestepe, se stabileste pentru anul 2020,taxa intocmire dosar vanzare teren in suma de 10 lei/dosar.

C)Taxe eliberare extras registrul electoral:conform art. 49 alin .4 din LEGEA 208/2015, se stabileste pentru anul fiscal 2020, taxa eliberare extras din Registrul electoral in format electronic suma de 15 lei,iar pe suport de hartie suma de 10 lei.

 

D)Alte taxe

Extras din norma juridica

Nivelurile aplicabile anului  2019

- lei-

Niveluri aplicabile pentru anul 2020

-lei-

1.Eliberarea de certificate de atestare fiscala

 

10 lei

 

10 lei

2.Taxa pentru eliberarea certificat de edificare a constructiei

5 lei

5 lei

     

3.taxa pentru eliberare planuri parcelare de incadrare in zona conform cu originalul

15 lei/exemplar

16 lei/exemplar

 

4.Taxa inregistrare contracte de arenda

8 lei/exemplar

10 lei/exemplar

Taxa pentru inregistrarea actelor aditionale la contractele de arenda

-

5 lei/exemplar

5.Taxa eliberare copii arhiva reprezentand vechime in munca

10 lei

10 lei

6.Taxa eliberare adeverinta reprezentand efectivul de animale

5 lei

5 lei

7.Taxa eliberare copii din registrul Agricol Electronic

2 lei

2 lei/fila

 

8.Taxa pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicole ,

10 lei/zi

10 lei/zi

     

 

9.Taxa extras document din arhiva Consiliului Local si Registrul Agricol la cererea persoanelor fizice si juridice conform cu originalul

6 lei/fila document

6 lei/fila document

Taxă pentru legalizarea semnăturilor

şi a copiilor de pe înscrisuri, conf. Legii 36/1995

-

10 lei/fila

     
     

PENTRU OCUPAREA TEMPORARA A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI  PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI  PENTRU  CARE SE VOR INCHEIA CONTRACTE DE INCHIRIERE.

1. Taxa Inchirieri terenuri ocupate de garaje si magazii,adaposturi pentru animale.*

      

            2 lei/mp/an

 

2 lei/mp/an

2.Taxa Inchirieri terenuri pentru amenajare  terase estivale

 

 

            0.50 lei/mp/zi

 

 

0.50 lei/mp/zi

3.Taxa inchiriere(concesiune)teren din pasunea comunala,pentru crescatori de animale,precum si a formelor asociative ale crescatorilor de animale legal constituite,pentru cultivarea plantelor furajere,de nutret si obtinerea de masa verde

 

182 lei/ha/an

 

190 lei/ha/an

4. Taxa terenuri ocupate de chioscuri, tonete, constructii provizorii pentru exercitarea unor activitati comerciale, indiferent de activitate

 

 

            3 lei/mp/luna

 

 

3 lei/mp/luna

5.inchirieri terenuri pentru amplasare adaposturi animale si depozite de furaje

1 lei/mp/an

1 lei/mp/an

6.Inchirierea de terenuri accidentate,inundate,pentru amplasarea temporara,de platforme din lemn cu sustinere din stalpi de lemn,pentru activitati de agrement,pescuit sportiv,altele

 

2 lei/mp/an

 

2 lei/mp/an

7.Taxa zilnica pentru depozitarea de materiale(ex.material lemnos,balastru,materiale de constructie,BCA,altele)pe domeniul public si privat al comunei pentru fiecare mp de teren ocupat

 

 

 

10 lei/mp/zi

 

 

 

10 lei/mp/zi

8.Inchirierea de terenuri intravilane care apartin Consiliului Local Bestepe, in vederea desfasurarii de activitati diverse

 

3 lei/mp

 

3 lei/mp

9.Inchirierea unor spatii (cladiri) care apartin Consiliului local Bestepe pentru desfasurarea unor diverse activitati

5 lei/mp

5 lei/mp

10.Taxa speciala pentru turbina eoliana instalata cu puterea mai mare de 0,6 MW

507 euro/an la cursul BNR in ziua platii / turbina

530 euro/an la cursul BNR in ziua platii / turbina

     
     
         

 

TAXA PENTRU INCHIRIEREA  UNOR UTILAJE  AFLATE IN DOTAREA

 SERVICIILOR  SUBORDONATE DIRECT CONSILIULUI LOCAL.

Denumire taxa

Nivel 2019

Nivel 2020

Inchiriere tractor cu remorca.(transport)

71 lei/ora/pers fizice

 

74 lei/ora/pers fizice

 

 

91 lei/ora pers juridice

95 lei/ora pers juridice

Inchiriere buldoescavator

101 lei/ora persoane fizice

106 lei/ora persoane fizice

 

132 lei/ora pers juridice

138 lei/ora pers juridice

Taxa cosit

30 lei/ 1000 mp persoane fizice

51 lei/1000mp peroane juridice

31 lei/ 1000 mp persoane fizice

53 lei/1000 mp peroane juridice

Taxa pentru inregistrarea si eliberarea placutelor cu numere de inregistrare Incepand cu data de 01. Ianuarie 2020

 

Denumire vehicol

Taxa

Mopede/1 placuta

10 lei

Vehicole cu tractiune animala/1 placuta

10 lei

Alte vehicole care se supun inregistrarii/2 placute

20 lei

 

Pe langa taxa de inregistrare ,detinatorii de vehicole mentionate mai sus, vor achita si contravaloarea placutelor cu numerele de inregistrare:

Denumire vehicol

Contravaloare placute

Mopede/1 placuta/ cu reflectorizant

50 lei

Vehicole cu tractiune animala/1 placuta cu reflectorizant

60 lei

Alte vehicole care se supun inregistrarii/2 placute cu reflectorizant

60 lei

 

TAXE SPECIALE DE URGENTA IN DOMENIUL URBANISMULUI

1.Se aproba cuantumul taxei speciale de urgenta pentru emiterea in termen de cel mult 5 zile lucratoare a urmatoarelor documente;

-lei-

Nr. crt.

Denumire document

Cuantumul

taxei pentru

anul 2019

Cuantumul

taxei pentru

anul 2020

1.

Certificat de urbanism pentru operatiuni notariale la urgenta*

51

53

2.

Taxa autorizatii de construire la urgenta*

101

106

3.

Autorizatii de construire pentru taxa de autorizare peste 1000 lei

100+20% din valoarea taxei de autorizare

100+20% din valoarea taxei de

2.Taxa se achita anticipat la caseria Primariei comunei Bestepe, o data cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind dotarile si amenajarile(tehnica de calcul , birotica, etc.)

* se elibereaza in aceasi zi

TAXA SPECIALA DE COPIERE SI COMUNICARE

 

Nr. crt.

Denumire taxa

Cuantumul taxei pentru  anul 2019

Cuantumul

taxei pentru anul 2020

2.

Taxa speciala de indentificare in arhiva a documentelor de copiere si legalizare

-format A4

-format A 3

-lei'pagina-

 

1

2

-lei'pagina-

 

1

2

3.

Taxa speciala de comunicare prin posta a coipiilor solicitate conform legii nr.544'200l privind accesul la informatiile de interes public. Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrate s.a. precum si a copiilor dupa documente de arhiva:

scrisoare recomandata 21 g-50 g

scrisoare recomandata 5 I g -100 g

scrisoare recomandata l0lg-350g

scrisoare recomandata 351  -500 g

 

 

 

 

 

 

 

4

6

8

10

 

 

 

 

 

 

 

4

6

8

10

 1. Modul de calcul, incasarea taxei speciale de identificare in arhiva a documentelor , copiere si legalizare si taxea speciala de comunicare prin posta a copiilor:

- o data cu inregistrarea cererii de solicitare , persoana interesata achita la caseria Primariei comunei Bestepe suma stabilita in functie de calculul efectuat de functionarul responsabil cu pregatirea copiilor de eliberare;

- daca cererea a fost transmisa prin posta, soilicitantul va fi notificat sa se prezinte la primarie pentru achitarea taxei speciale, indicandu-se suma necesara sau sa o transmita prin posta/virament, dupa caz;

3.Destinatia veniturilor realizate din taxele speciale de identificare in arhiva a documentelor, copiere si legalizare vor fi pentru : achizitionare toner copiator, achizitionare copiator, piese copiator, hartie A4 si A3, dotarea si amenajarea incaperii in care functioneaza echipamentul, alte dotari.

4.Destinatia veniturilor realizate din taxele speciale de comunicare prin posta a copiilor vor fi pentru: achizitionarea de timbre, plicuri accesorii coletarie.

 

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului/activitate

Taxa /an 2019

Taxa /an 2020

 1.  

Acces  internet/ora

3 lei

3 lei

 1.  

Multiplicare xerox A4

0,5 lei

0,5 lei

 1.  

Multiplicare xerox A4  fata verso

1 lei

1 leu

 1.  

Scanare

1,5 lei

1,5 lei

 1.  

Tiparire/pagina text

1,5 lei

1,5 lei

 1.  

Tiparire pagina mixt

2,5 lei

2,5 lei

 1.  

Tiparire pagina color

3 lei

3 lei

 1.  

Redactare pagina

5 lei

5 lei

 1.  

Inscriptionare CD/DVD

7 lei

7 lei

 1.  

Foto tip buletin:4 buc/set

8 lei

8 lei

 1.  

Foto 10x15 – 15x21

3 lei

3 lei

 1.  

Foto 20x30

10 lei

10 lei

 1.  

Camera web

5 lei

5 lei

 1.  

Spiralat

5 lei

5 lei

 1.  

Laminat A4

2 lei

2 lei

 1.  

Laminat A3

3 lei

3 lei

CAPITOLUL X

ALTE DISPOZITII COMUNE

 

Art.489. alin(.5)MAJORARI

Se stabileste majorarea cu 50 % a impozitului pentru clădirile neingrijite situate in  intravilanul localitatii Bestepe (art.489 alin.5 Cod Fiscal).            

Se stabilesc criteriile de incadrare in categoria ”clădiri neîngrijite” după cum urmează :   

 1. a) fața de  degradate – tencuială căzută – vopsea scorojită;            
 2. b) zidărie distrusă‐pereti crăpați‐cărămizi in pericol de cădere;           
 3. c) șarpantă distrusă;             
 4. d) învelitoare lipsă/degradată(corodată excesiv, elemente libere ce pot produce accidente);
 5. e) tîmplărie (uși, ferestre) distrusă, lipsă, neîngijită care produc disconfort vizual si termic ;
 6. f) elemente arhitecturale distruse sau degradate ce pot pun in pericol viața,sănătatea si integritatea fizică;
 7. g) elemente de zidărie, tîmplărie si șarpantă care prin starea de degradare sau prin depozitare necorespunzătoare pot distruge structuri de rezistență sau pot bloca spații comune de locuit, alei pietonale;
 8. h) lipsa împrejmuirii la imobilele nefolosite si abandonate ;

Sunt încadrate in categoria ”clădiri neîngrijite”, imobilele care întunesc cel putin unul dintre criteriile prevazute la alin (6).

(7)Se stabileste majorarea  impozitul pe teren cu  50% pentru terenul agricol nelucrat  timp de 2 ani consecutiv, incepand cu al ‐ 3 ‐lea an, conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

 Conditiile de încadrare a terenurilor neîngrijite, situate în intravilan, cât şi a celor agricole nelucrate sunt:  

   a)Terenuri neîngrijite:   ‐terenuri pe care sunt depozitate deşeuri menajere;   ‐terenuri pe care sunt depozitate resturi rezultate din activiatea de constructie;   ‐terenuri acoperite cu vegetaţie sălbatică (buruieni, mărăcinişuri, etc.);   ‐terenuri care nu sunt igienizate prin eliminare a deşeurilor de orice categorie;   ‐terenuri acoperite de tufişuri şi altă vegetaţie forestieră spontană;   ‐terenuri pe care sunt depozitate deşeuri de origine animală ‐ subproduse de origine animală;   ‐ terenuri pe care se acumulează ape menajere sau ape uzate rezultate din activitati diverse.(industriale etc).

   b)Terenuri agricole nelucrate: orice suprafaţă  de teren arabil, pajişti permanente, culturi permanente cu destinaţie agricolă care a fost utilizată anterior ca suprafaţă agricolă  sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai este lucrat, nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor.  

    c)Terenul necultivat este acel teren agricol care este lăsat necultivat în mod voit, dar trebuie să fie întreţinut, adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiţii de agromediu. 

 (8). Se stabileste majorarea  impozitul pe teren cu  50%  pentru terenul agricol intravilan    neingrijit    ,    conform art. 489, alin. (5‐6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Scutiri si facilitati acordate de catre Consiliul Local Bestepe  pentru anul fiscal 2020

     Pentru anul fiscal 2020, conform art.495 lit.d, scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport  prevăzute la art. 456 alin(1), 464 alin.(1) şi 469 alin.(1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2020 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale.

Art.456. alin (4). Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier,pe o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic,se reduce cu 50%.Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie.

Art.464 alin (4).Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier,pe o durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic,se reduce cu 50%.Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie.

Bonificatia,  prevazuta la art. 462 alin.2, art. 467 alin. 2, art. 472 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice si juridice care achita cu anticipatie pana la 31.03.2020  dupa cum urmeaza:

 1. a) in cazul impozitului pe cladire la 10%;
 2. b) in cazul impozitului/taxei pe teren la 10%;
 3. c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%;

 

In conformitate cu prevederile art. 462 alin.3, art.467 alin.3, art.472 alin.3, art.478, alin.4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul anual pe cladiri, teren, mijloace de transport, si  taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, datorat de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei, inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijlocul de transport, conform art.462, alin.1, art.467 alin.1, art.472, alin.1, art.478, alin.4, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se plateste anual, in doua rate egale, pana la 31 martie respectiv 30 septembrie inclusiv.

Taxa   pe   cladiri,   taxa   pe   teren,   conform   art.462   alin.5   si art.467.alin.(5), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,administrare ori folosinta.

 

In conformitate cu  Legea cu  nr.215/2001, si Legea nr.227/2015, se aproba scutirea de la plata taxei lunare pe cladirile(spatiile) inchiriate de persoane fizice sau juridice care prin activitatea desfasurata de acestia ,,vin’’ in folosul comunitatii respectiv:( cabinete medicale,farmacii, stomatologii,si locuintele de serviciu ale medicilor, activitati de corespondenta si comunicare cum este Posta Romana,etc).

ART. 493 -   Sancţiuni conform legii.

 

Creantele fiscale restante – pe tipuri de creante principale si accesorii ‐ aflate

in sold la data de 31 decembrie a anului 2019, pana la limita maxima de 10 lei, se anuleaza,conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a comunei,Bestepe, lista debitorilor persoane fizice si persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local Bestepe (art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante la sfarsitul trimestrului,si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon este:

‐ pentru persoane fizice = 5 000 lei

‐ pentru persoane juridice = 10 000 lei.

Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor conform

procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.

In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul,fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si‐a achitat aceste obligatii.