• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Beştepe

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
56 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bestepe, judeţul Tulcea, începând cu 1 ianuarie 2024. da 2023-11-02   -
55 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bestepe, judeţul Tulcea, începând cu luna noiembrie 2023. da 2023-11-02   -
54 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “INFIINTARE CAPACITATI PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE PENTRU CONSUM PROPRIU IN COMUNA BESTEPE, JUDETUL TULCEA” proiect finanțat prin Fondul pentru Mediu(FM) in cadrul Programului 1- Surse regenerabile de energie si stocarea energiei. da 2023-11-02   -
53 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind închirierea suprafetei de 51,8 ha, pajiște comunala prin atribuire directă, aflata în proprietatea privată a Comunei Bestepe, judetul Tulcea da 2023-11-02   -
52 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind incetarea Contractului de închirierea pajiștilor din localitatea Baltenii de Jos cu nr. 3/5.05.2023, incheiat cu Asociatia crescatorilor de animale Mihai Contolencu si scutirea la plata impozitului pe teren. da 2023-11-02   -
51 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune nr. 32 din 13.11.2018 , incheiat intre Comuna Bestepe si SC AGROEXIM GRUP SRL . da 2023-11-02   -
50 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL da 2023-11-02  
49 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea proiectului ”EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE, SUPLIMENTARE SURSA DE APA SI ECHIPARE RETEA DE DISTRIBUTIE CU CAMINE DE VANE SI HIDRANTI, IN COMUNA BESTEPE” - -   - -
48 02-11-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2023. da 2023-11-02   -
47 05-10-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului operativ de acțiune al comunei Bestepe, pe timpul iernii 2023 – 2024. da 2023-10-05   -
46 05-10-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea unor poziții din inventarul domeniului public al comunei Beștepe , judetul Tulcea. da 2023-10-05   -
45 05-10-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind incetarea dreptului de folosința asupra unor terenuri atribuite in baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe. da 2023-10-05   -
44 05-10-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind atribuirea in folosința gratuită a unei suprafețe totale de 1810 m.p teren aflat in proprietatea comunei Bestepe , catre E-Distributie Dobrogea S.A. Constanta , necesar pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice da 2023-10-05   -
43 05-10-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind darea in folosinta gratuita catre SC Enel Distributie Dobrogea SA a suprafetei de 0,52 m.p., aparținand UAT Beștepe, sat Băltenii de Sus, in vederea realizării investiției ” RACORDAREA LA RETEUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM, LOCUINTA- LOC. BALTENII DE SUS, si amplasării a unui stâlp de energie electrica. da 2023-10-05   -
42 21-09-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea unor pozitii din inventarul domeniului public al comunei Bestepe , judetul Tulcea. da 2023-09-21   -
41 21-09-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind concesionarea prin prin licitatie publica, a imobilului - teren extravilan, situat in Localitatea Băltenii de Sus, Tarla 34, Tarla P376, aparținand domeniul privat al comunei Beștepe da 2023-09-21   -
40 21-09-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru obiectivul de investitii, “CONSTRUIRE CASUTE DE TIP CAMPING, BUNGALOW SI IMPREJMUIRE TEREN”, in satul Băltenii de Sus, comuna Beștepe, județul Tulcea. da 2023-09-21   -
39 21-09-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea inființării si delegarii gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al COMUNEI BESTEPE,Județul TULCEA, a Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al COMUNEI BESTEPE, Județul TULCEA, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a documentatiei de atribuire prin procedura simplificata da 2023-09-21  
38 24-08-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea dezmembrarii terenului inscris in Cartea Funciara si nr. cadastral 34192, comuna Bestepe, judetul Tulcea da 2023-08-24   -
37 24-08-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea unor poziții din inventarul domeniului public al comunei Bestepe , judetul Tulcea da 2023-08-24   -
36 24-08-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe si lista obiectivelor de investitii pentru anul 2023 da 2023-08-24  
35 12-07-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind activitatea desfasurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2023 - -   - -
34 12-07-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind delegarea serviciului de canalizare al localității Beștepe către SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL , prin incheierea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare nr. 21/16.12.2021 da 2023-07-12  
33 12-07-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Beștepe a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați. da 2023-07-12   -
32 12-07-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Bestepe în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat “Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 da 2023-07-12   -
31 21-06-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru obiectivul de investiții, „ CONSTRUIREA ȘI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL (CAMIN CULTURAL), LOCALITATEA BESTEPE, COMUNA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA da 2023-06-21   -
30 21-06-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bestepe, judetul Tulcea si Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2023 da 2023-06-21  
29 25-05-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind depunerea de către UAT Județul Tulcea, a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea”, în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație da 2023-05-25   -
28 25-05-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea indicatorilor de performanță realizați in anul 2022 de SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL. da 2023-05-25  
27 25-05-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea situației finaciare anuală a S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. pentru anul 2022. da 2023-05-25  
26 10-05-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind includerea teritoriului comunei Bestepe la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația „G.A.L OAMENII DELTEI” pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027. da 2023-05-10   -
25 10-05-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind Acordul Consiliului Local al comunei Bestepe privind delegarea Consiliului Judetean Tulcea de a depune in numele UAT Bestepe,in cadrul apelului de proiecte cu titlu ”Microbuze electrice pentru elevi, componenta F15, educatie, investitia 10. Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitia de microbuze verzi prin Programul National de Redresare si Rezilienta, inclusiv asumarea obligatiilor ulterioare. da 2023-05-10   -
24 25-04-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind majorarea obligatiile financiare rezultate din Acordul de cooperare, prevazut la art.1 din HCL nr. 40/30.05.2022. da 2023-04-25   -
23 25-04-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind modificarea organigramei Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Bestepe. da 2023-04-25  
22 05-04-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă, aflate în proprietatea privată a Comunei Beștepe, județul Tulcea. da 2023-04-05   -
21 05-04-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Beștepe, județul Tulcea. da 2023-04-05   -
20 15-03-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind privind rectificarea bugetului local al comunei Bestepe da 2023-03-15  
19 15-03-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea actului aditional nr.3 la Contractul de mandat nr. 247/01.02.2013 al administratorului S.C. SERVICII PUBLICE BESTEPE S.R.L. da 2023-03-15   -
18 15-03-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind hotarare privind actualizarea pozitiilor nr. 67,68,69,70,71 din Anexa nr.1 la Hotararii Consiliului local nr. 3/28.01.2021,privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Bestepe , judetul Tulcea. da 2023-03-15   -
17 15-03-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea pozitiilor nr. 67, 68, 69, 70, 71 din Anexa nr.1 la Hotararii Consiliului local nr. 3/28.01.2021,privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Bestepe , judetul Tulcea da 2023-03-15  
16 15-03-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea organigramei, statului de functii, ale Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bestepe da 2023-03-15   -
15 15-03-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind revocarea Hotararii nr.5/31.01.2023 privind actualizarea pozitiei nr. 39, din Anexa nr.1 la Hotararii Consiliului local nr. 3/28.01.2021,privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Bestepe , judetul Tulcea da 2023-03-15   -
14 15-03-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind vanzarea prin prin licitatie publica, a imobilului - teren intravilan, situat in Tarla 98, Parcela A 2516, apartinand domeniul privat al comunei Bestepe da 2023-03-15   -
13 15-03-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; Privind prelungirea duratei contractului de inchirierea cu regim locuinta de serviciu nr.23/25.06.2023, incheiat intre familia de medici dentisti : Dr. Macsimov Adrian si Dr. Macsimov Georgiana da 2023-03-15   -
12 15-02-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind imputernicirea reprezentantului asociatului unic Comuna Beștepe prin Consiliul Local al comunei Beștepe, pentru SC SERVICII PUBLICE BEȘTEPE SRL, societate comerciala de interes local da 2023-02-15   -
11 15-02-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) comuna Bestepe, avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT comuna Bestepe, in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, Cod MySmis 130963 da 2023-02-15   -
10 15-02-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisori de garanție IG193300023/01.02.2019 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectul C0720R0I0021723800007/05.03.2018 ,,MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE BESTEPE SI BALTENII DE SUS’’ da 2023-02-15   -
9 15-02-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, aferent anului 2023, al SC SERVICII PUBLICE BESTEPE SRL. da 2023-02-15  
8 31-01-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind numirea d-lui S. V. delegat sătesc, ce va reprezenta interesele locuitorilor satului Băltenii de Jos. da 2023-01-31   -
7 31-01-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind actualizarea poziției nr. 38, din Anexa nr.1 la Hotărârii Consiliului local nr. 3/28.01.2021,privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Beștepe , județul Tulcea da 2023-01-31   -
6 31-01-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Beșștepe, județul Tulcea si Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023 da 2023-01-31  
5 31-01-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii, al comunei Beștepe, județul Tulcea, pentru anul 2023 da 2023-01-31   -
4 31-01-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Beștepe, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale a Secretarului general al comunei Beștepe.. da 2023-01-31   -
3 31-01-2023 RUSII EUGEN, Consilier; ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar;... privind aprobara raportului de activitatea desfasurată de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2022 da 2023-01-31   -
2 31-01-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local ce urmează a fi executate în anul 2023 da 2023-01-31   -
1 31-01-2023 ȚIPIRIGAN DUMITRU, Primar; privind aprobarea funcționării rețelei școlare, pentru anul școlar 2023 – 2024, Școlii Gimnaziale Beștepe, Județul Tulcea da 2023-01-31   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină