Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Biroul electoral de circumscripție nr. 8 Beștepe
expirat la: 15-05-2024
   Sâmbătă, 11.05.2024, ora 9.00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 8 Beştepe, jud. Tulcea, din com. Beştepe, jud. Tulcea,  str. Tulcei, nr. 74. va avea loc tragerea la sorti, potrivit art.58 alin. 8 din Legea nr.115/2015, a numărului de ordine pe buletinele de vot pentru circumscripția nr. 8 Bestepe, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024. 
La ședință sunt invitați, să participe toți reprezentanții partidelor politice și ai organizațiilor minorităților care participă la alegerile din circumscripția nr. 8 Bestepe.

ANUNT tragere la sorti.pdf  (176,73 KB)  data: 08-05-2024   utilizator: 77  
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea organizează în data de 17 mai 2024 începând cu ora 9.30 „Bursa Generală a Locurilor de Muncă”
expirat la: 19-05-2024
Confirmarea participării gratuite a dumneavoastră la această acţiune, o puteţi face completând formularul anexat acestei invitații și trimiterea pe adresa de e-mail a AJOFM Tulcea - tulcea@anofm.gov.ro până pe data de 15.05.2024.

afis bursa.pdf  (165,18 KB)  data: 20-04-2024   utilizator: 1  
formular.docx  (285,13 KB)  data: 20-04-2024   utilizator: 1  
invitatie.pdf  (724,05 KB)  data: 20-04-2024   utilizator: 1  
ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTA IN ATENȚIA TUTUROR OPERATORILOR INTERESAȚI
expirat la: 25-04-2024
 Comuna BESTEPE, cu sediul in localitatea Bestepe str. Tulcea, nr. 76, Jud. Tulcea, telefon/fax: 0240545334, e-mail: primaria.bestepe@yahoo.com, in temeiul art. 7, alin (5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice actualizata, intentioneaza sa achizitioneze un contract de FURNIZARE DE ECHIPAMENTE SI MATERIALE DIDACTICE SALA DE SPORT , în cadrul proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Bestepe, Judetul Tulcea Cod clasificare CPV: - 37400000-2 Articole si echipament de sport , 

Formulare F4 Sala sport.doc  (77,00 KB)  data: 18-04-2024   utilizator: 77  
6- Formulare sala sport.doc  (94,00 KB)  data: 18-04-2024   utilizator: 77  
7- Anexa 6_Contract de furnizare produse -1- -3-.doc  (157,00 KB)  data: 18-04-2024   utilizator: 77  
F5 Fise tehnica materiale si echipamente sala sport Fise 1-32.doc  (263,00 KB)  data: 18-04-2024   utilizator: 77  
4- Anunt achizitie directa _echipamente_sportive.pdf  (922,29 KB)  data: 18-04-2024   utilizator: 77  
5- Caiet de sarcini MATERIALE SI ECHIPAMENTE SALA DE SPORT Bestepe.pdf  (1,19 MB)  data: 18-04-2024   utilizator: 77  
Rezultatul selectiei doasarelor
expirat la: 30-04-2024
REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR LA
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE CONDUCATOR/MECANIC UTILAJ GREU ORGANIZAT IN PERIOADA 24- 26 APRILIE 2024
 
 
      Având în vedere prevederile art. 37 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru  privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectiei dosarelor:

Nr.Crt      Cod candidat              Funcția pentru care candidează                Rezultat selecție dosar Admis/Respins                Motivul respingerii
1                  2260                        Mecanic/conducător utilaj greu                                    Respins                                  Lipsa permis de conducere categoria C


    Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 
  • Afişat astăzi 18.04.2024 ora 10 , la sediul Primariei Comunei Bestepe
 
 
 
Secretar: Pavel Liliana
 
 
data: 18-04-2024   utilizator: 77
In atenția operatorilor - ACHIZIȚIE DIRECTĂ
expirat la: 19-04-2024
     Comuna BESTEPE, cu sediul in localitatea Bestepe str. Tulcea, nr. 76, Jud. Tulcea, telefon/fax: 0240545334, e-mail: primaria.bestepe@yahoo.com, in temeiul art. 7, alin (5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice actualizata, intentioneaza sa achizitioneze un contract de FURNIZARE       ECHIPAMENTE DIGITALE, în cadrul proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Bestepe, Judetul Tulcea 
Cod clasificare CPV: - 300000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, 
- 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice.
 - 48952000-6 Sisteme de sonorizare , mai multe in atașament.

4- Anunt achizitie directa -4-.pdf  (923,07 KB)  data: 16-04-2024   utilizator: 77  
7- Anexa 6_Contract de furnizare produse -1-.doc  (157,00 KB)  data: 16-04-2024   utilizator: 77  
5- Caiet de sarcini ECHIPAMENTE DIGITALE Bestepe.pdf  (1,19 MB)  data: 16-04-2024   utilizator: 77  
8- F4 ECHIPAMENTE digitale Bestepe.doc  (106,00 KB)  data: 16-04-2024   utilizator: 77  
9- F5 Echipamente digitale Bestepe Fisa tehnica.doc  (380,00 KB)  data: 16-04-2024   utilizator: 77  
6 FORMU_1.DOC  (107,00 KB)  data: 16-04-2024   utilizator: 77  
Anunt concurs conducator/mecanic utilaj greu
expirat la: 30-04-2024
ANUNȚ

       Primăria Comunei  Beştepe, cu sediul în localitatea Beştepe, strada Tulcei, nr.  76 , jud.Tulcea, email primaria.bestepe@yahoo.com , tel. 0240545334,  organizează concurs  conform HG nr.1336/2022, pentru ocuparea funcției  contractuale de executie vacante  de:

- mecanic/ conducator utilaj greu, studii generale/medii, in cadrul Serviciului Voluntar al Situaţiilor de Urgentă, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână, durata nedeterminata  -1 post;

     Concursul se va desfășura  în trei etape succesive  la sediul Primăriei Comunei Beştepe astfel:

Selecția dosarelor: 18 aprilie 2024
Proba practică – 24 aprilie 2024 - ora 9.00 
Proba interviu – 26 aprilie 2024- ora 9.00
 
    Pentru participarea la concurs candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
b) Condiții specifice:

Conform art. 542, alin (1) si (2) din OUG 57/2019: „(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:
    a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
    e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
    f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.
    (2) Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.”
- Pentru postul de mecanic/ conducator utilaj greu:

              -    certificat de absolvire curs conducător utilaj greu
              -    permis de conducere categoria C;
 
       Conform art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022, comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei, rezultatul final al concursului se va afisa in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor la proba interviu.
       Conform art. 53 din HG nr. 1336/2022, după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practica și proba interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise,  probei practice și a probei interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații care au fost declarați admiși  la etapa precedentă.
    Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Primăriei Comunei  Beştepe  în termen de 10 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului, respectiv  până la data de 16.04.2024, ora 16.00, persoana de contact Pavel Liliana.

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente (conform art. 35 din HG 1336/2022):
   “ a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
    h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
    i) curriculum vitae, model comun european.
    (2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
    (4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
    (5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
    (6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
    (7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
    (8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
    (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
    (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
    (11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.”
 
    Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei   Beştepe, telefon 0240545334, de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

 


fisa post mecanic utilaj.docx  (24,45 KB)  data: 02-04-2024   utilizator: 160  
Formular inscriere la concurs.docx  (14,57 KB)  data: 02-04-2024   utilizator: 160  
Chestionar pentru proiectul „Simplificare - punctul de vedere al fermierilor”, din 2024
expirat la: 08-04-2024
   Comisia Europeană a lansat, în 7 martie 2024, un sondaj online pentru a colecta direct opiniile fermierilor europeni cu privire la povara procedurilor și regulilor referitoare la sprijinul financiar acordat în cadrul Politicii Agricole Comune, precum si cu privire la alte reguli referitoare la sectorul agroalimentar din Uniunea Europeană. Întrebările urmăresc să colecteze punctele de vedere și opiniile fermierilor despre modul în care sunt implementate Politica Agricola Comună și politicile asociate.

   Sondajul online este disponibil în toate limbile europene accesând următorul link, ce poate fi completat până la data de 8 aprilie:

   Pentru a asigura o mai bună reprezentativitate a opiniilor, Comisia Europeană își propune să obțină o participare cât mai largă a fermierilor la sondaj.

   Va mulțumim anticipat

data: 15-03-2024   utilizator: 1
Anunţ licitaţie publica pentru concesionare
expirat la: 10-03-2024
    Descrierea şi identificarea bunului  care urmează să fie concesionat:
     1  lot de  teren extravilan,in suprafata de 4.785mp, situat in sat Baltenii de Sus, nr FN, comuna Bestepe, judetul Tulcea, Tarla 34, Parcela P 376,numar cadastral 38608, apartinand domeniului privat al comunei Bestepe . Persoanele interesate pot găsii mai multe informații în atașament .

anunt concesionare teren 4785 mp, nr cad 38608, T34, P376.doc  (42,50 KB)  data: 15-02-2024   utilizator: 77  
Program audiență - avocatul poporului
expirat la: 22-02-2024
Miercuri, 21 februarie 2024, ora 10, reprezentanții instituției Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Constanța, vor fi prezenți la Tulcea, pentru a acorda audiențe cetățenilor și pentru a primi petiții.

comunicat presa - avocatul poporului.pdf  (432,66 KB)  data: 09-02-2024   utilizator: 1  
Anunț Public
expirat la: 31-03-2024
   SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA  titular al proiectului ”Lucrări de racordare la rețeaua electrică stație de epurare din localitatea Beștepe, județul Tulcea. Mai  multe in atașament.

anunt e+distributie -1-.pdf  (801,41 KB)  data: 05-02-2024   utilizator: 77  
APIA - depuneri cereri de acordare a grantului direct producătorilor agricoli din sectorul vegetal - perioada 29 ianuarie - 8 martie 2024
expirat la: 10-03-2024
COMUNICAT APIA.pdf  (736,90 KB)  data: 29-01-2024   utilizator: 1  
Anunț în vederea situației epidemiologice - gripa aviară
expirat la: 31-03-2024
anunt - medici veterinari.pdf  (2,22 MB)  data: 15-12-2023   utilizator: 1  
Informare schema de ajutor de stat pentru produse pescărești și acvacultură
expirat la: 02-01-2024
informare schema ajutor de stat - produse pescaresti si acvacultura.pdf  (88,66 KB)  data: 08-12-2023   utilizator: 1  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate